Yeqa uye kokuphakathi

Ezempilakahle

Impilakahle

Nciphisa Ukuhlaselwa Yimikhuhlane

Nsukuzonke umzimba wakho ulwisana lezitha ezingabonakaliyo njalo eziyingozi.

Thuthukisa Impilo Yakho—Ukuhlaliseka

Ukwenelisa ukuzibamba kuyanceda.

Okungenza Uthokoze​—Impilakahle Lokwenelisa Ukuvumelana Lezimo

Ukubanjwa yimikhuhlane kungenza umuntu angasathokozi yini?

Zivikele Ezindabeni Ezingamanga

Izindaba ezingakuphambanisa, imibiko engamanga lezimfundiso ezingelabufakazi sokugcwele futhi kungabangela ingozi.

Izinto Ezingu-7 Ongazenza Ukuze Ukudla Okudlayo Kungakugulisi

Singatshengisa ukuthi siyasiqakathekisa isipho sokuphila ngokuba lendaba lempilakahle yethu leyezimuli zethu. Esihlokweni lesi uzabona amacebo angakunceda ukuthi ukwenze lokhu.

Kuyini Engingakwenza Ukuze Ngehlise Umzimba?

Kulokuthi uzikhathaze ngokuthi yikuphi ukudla okumele ukudle lokungamelanga ukudle zama ukucabanga ngokuthi ungayithuthukisa njani impilakahle yakho.

Ngingenzani Ukuze Ngidle Ukudla Okwakha Umzimba?

Nxa abasakhulayo bangajayela ukudla okungakhi umzimba, kuzabanzima ukuthi bakwekele nxa sebekhulile. Yikho kuqakathekile ukuthi uhle ukujayele khathesi ukudla okwakha umzimba.

Thuthukisa Impilo Yakho—Impilakahle

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuze sibe lempilakahle.

Ukugula

Ongakwenza Nxa Usubanjwe Umkhuhlane Othile

IBhayibhili lilamacebo angakunceda nxa usuhlaselwe ngumkhuhlane ungalindelanga.

IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?

Ye lingakunceda! Funda ngezinto ezintathu ezingakunceda nxa ulomkhuhlane ongelaphekiyo.

Ungabancedisa Njani Labo Abalomkhuhlane Ohlasela Ingqondo?

Ukuncedisa umngane olomkhuhlane ohlasela ingqondo kungamsiza kakhulu ukuthi azwe ngcono.

Ungakhalali Lanxa Ulomkhuhlane Okuthwalise Nzima

Funda indlela abanye ababekezelele ngayo imikhuhlane ebathwalise nzima.

Ukugogeka

Izandla Zami Ngamehlo Ami

UJames Ryan wazalwa eyisacuthe futhi ngokuhamba kwesikhathi waba yisiphofu. Kuyini okwenza ukuthi ukuphila kwakhe kube lenjongo?

UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo

UFélix Alarcón wathola ukuphila okulenjongo lanxa wayehlelwa yingozi ebuhlungu kakhulu eyamtshiya egogekile kusukela entanyeni kusehla.

Ukunakekela

IBhayibhili Lithini Ngokunakekela Abazali Asebegugile?

IBhayibhili lilezibonelo zabanye abakwenzayo lokhu njalo liphinde libe lamacebiso anganceda labo abanakekela asebekhulile.

Nxa Ilunga Lemuli Lihlaselwa Ngumkhuhlane Ongelaphekiyo

Kuyini okungenziwa ngamalunga emuli ukuze aduduze njalo anakekele ogulayo? Labo abanakekela isigulane bangenzani ukuze balwisane lezimo abahlangana lazo ngesikhathi benakekela isigulane?

Imikhuhlane

Ongakwenza Nxa Kulomkhuhlane Omemethekayo

Kuyini ongakwenza nxa kulomkhuhlane omemethekayo ukuze uhlale uvikelekile, uhlalisekile njalo ulokholo oluqinileyo?

I-Anemia Ibangelwa Yini Njalo Iyelapheka Yini?

Kuyini i-anemia? Ungazivikela kuyo loba uyelatshwe yini?

Ukuhlulukelwa

Nxa Usuphelelwe Lithemba

Akumelanga silahle ithemba lanxa singehlelwa yibunzima.

Ukuhlulukelwa Kwabasakhulayo—Kubangelwa Yini? Kungenziwani?

Bala ngezimpawu kanye lokunye okungabangela ukuhlulukelwa. Bala ngokuthi abazali labanye abantu bangenzani.

Ngingenzani Ukuze Ngingacabangi Izinto Ezingangidanisa?

Ukulandela amacebiso abhalwe lapha kuzakunceda ukuthi ubalekele ukucabanga izinto ezingakudanisa.

IBhayibhili Lingakusiza Yini Nxa Uhlulukelwe?

Kulendlela ezintathu uNkulunkulu abancedisa ngazo abantu abahlulukelweyo.

Ukukhathazeka

Ongakwenza Ukuze Ungakhathazeki Kakhulu

Yiwaphi amacebo kanye lamavesi eBhayibhili angakunceda ukuthi ungakhathazeki okudlulisa amalawulo?

IBhayibhili Lingawanceda Amadoda Alwisana Lokukhathazeka

Insuku lezi okunzima ukuphila kuzo sezibangele ukuthi abantu abanengi bakhathazeke. IBhayibhili lingakunceda yini ukuthi ulwisane lokhuthazeka?

Okungakunceda Nxa Utshona Wedwa?

Kuyini okungakunceda ukuthi uthokoze, ube lethemba, njalo usuthiseke lanxa utshona wedwa?

Ongakwenza Nxa Ukhathazekile

Funda ngezinye izinto ongazenza ukuze ulwisane lokukhathazeka.

IBhayibhili Lingakusiza Yini Ukuthi Ulwisane Lokukhathazeka?

Abantu vele kumele bakhathazeke. Kuzaphela yini?

Ngingenzani Ukuze Ngingaphelelwa Ngamandla?

Kuyini okubangela ukuthi uphelelwe ngamandla? Kuyake kukwenze yini? Nxa kunjalo ungenzani ngakho?

Ungenzani Izimo Zingantshintsha?

Untshintsho ngeke ulubalekele. Khangela ukuthi abanye benzani ukuze baphumelele.