Yeqa uye kokuphakathi

Umthandazo

Why Pray?

UNkulunkulu Uyayizwa Yini Imithandazo Yethu?

IBhayibhili lisitshela ukuthi nxa sikhuleka ngendlela eqondileyo uNkulunkulu uyasilalela.

UNkulunkulu Uyayiphendula Yini Imithandazo?

Kuya ngawe ukuthi uNkulunkulu uzayiphendula yini imithandazo yakho kumbe hatshi.

How to Pray

Ungathandaza Njani Ukuze UNkulunkulu Akuzwe?

Khuluma loNkulunkulu kungelani lokuthi kunini futhi ungaphi njalo ungakhuluma laye uphumisela amazwi loba ukhulumele enhliziyweni. UJesu wasinceda sabona ukuthi kuyini esingakutsho emithandazweni yethu.

Kuyini Engingakuthandazela?

Esihlokweni lesi uzabona ukuthi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakho nxa umtshela okukuhluphayo.

Qhubeka Uthandaza KuNkulunkulu

Kumele sithandaze njani ukuze uNkulunkulu asizwe futhi asibusise?

Yindaba UNkulunkulu Engalaleli Eminye Imikhuleko?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi ngenjani imikhuleko uNkulunkulu angayilaleliyo lokuthi kumele wenzeni ukuze azwe imikhuleko yakho.

Kungani Kumele Sikhuleke Ngebizo LikaJesu?

Ukukhuleka ngebizo likaJesu kutshengisa ukuthi siyamhlonipha yena loYise uJehova uNkulunkulu.

Kumele Ngithandaze Kwabangcwele Yini?

Zwana ukuthi iBhayibhili lithi kumele sithandaze kubani.