Yeqa uye kokuphakathi

Abantu Bazake Baphathwe Kuhle Yini?

Abantu Bazake Baphathwe Kuhle Yini?

Lamuhla abantu abanengi baphathwa kubi ikanti abanye bahlulelwa kubi. Ngokwesibonelo:

  • NgoJanuary 2018 umantshi wase-United States wakhipha eyinye indoda eyayisileminyaka engu-38 isejele. Kwasekutholakale ubufakazi be-DNA obabutshengisa ukuthi indoda le yayingelacala.

  • NgoSeptember 1994 amajaha amathathu kwelinye ilizwe elise-Africa abotshwa ngenxa yokwala ukungena esisotsheni. NgoSeptember 2020 ayeseleminyaka engu-26 esejele kodwa engazange atshelwe ukuthi icala aletheswayo ngelani.

Nxa kuyikuthi lawe wake waphathwa kubi ungazizwa ngendlela uJobe azizwa ngayo. Wathi: “Loba ngicela uncedo, kangahlulelwa kuhle.” (UJobe 19:7) Lanxa kungakhanya angani asisoze safa sahlulelwa kuhle, iBhayibhili lithembisa ukuthi sizafika isikhathi lapho wonke umuntu azakwahlulelwa khona kuhle. Amacebo aseBhayibhilini angakunceda ukuthi ubekezele nxa uphathwa kubi.

Kuyini okwenza ukuthi abantu bangaphathwa kuhle?

Abantu abangafuni ukukhokhelwa nguNkulunkulu bajayele ukuphatha abanye kubi. IBhayibhili lithi uNkulunkulu wahlulela ngokulunga. (U-Isaya 51:4) Litshengisa ukuthi ukwahlulela kuhle kuyahambelana lokulunga. (IHubo 33:5) Nxa umuntu esenza izinto ezilungileyo futhi ezivumelana lentando kaNkulunkulu kuba lula ukuthi ahlulele kuhle. Kodwa nxa engelandaba lalokho okufunwa nguNkulunkulu ucina ebuswa yisono futhi lokho kumenza angahluleli kuhle. Nanzi izibonelo ezitshengisa lokhu:

  • Ukungabi lendaba labanye. Izifiso ezimbi kanye lesono kuhamba ndawonye. (UJakhobe 1:14, 15) Abantu abanengi bangenza loba yini ukuze bathole abakufunayo lanxa lokho kusitsho ukuthi kumele baphathe abanye abantu kubi. Kodwa uNkulunkulu ufuna siqakathekise okufunwa ngabanye.—1 KwabaseKhorinte 10:24.

  • Ukungazi. Abanye abantu abananzeleli ukuthi baphatha kubi abanye kodwa lokhu akutsho ukuthi abakwenzayo kuqondile. (KwabaseRoma 10:3) Phela ukungazi lokhu yikho okwenza ukuthi abantu babulale uJesu Khristu.—ImiSebenzi 3:15, 17.

  • Ezinye izizathu. Abezombusazwe, labezentengiselwano labamasonto bathi baphatha wonke umuntu ngendlela efananayo. Kodwa iqiniso yikuthi izinto ezinengi abazenzayo zibangele ukuthi abantu bangaphathwa kuhle. Ngokwesibonelo balobugwelegwele, bayabandlulula, bathanda imali futhi abalandaba labantu. Lanxa abanye belenhloso ezinhle futhi befuna sibili ukubanceda abantu, kabaphumeleli ngoba kabakhokhelwa nguNkulunkulu.—UmTshumayeli 8:9; UJeremiya 10:23.

UNkulunkulu uzwa njani nxa abantu bephathwa kubi?

Uyakuzonda konke ukuphathwa kubi kwabantu. (IZaga 6:16-18) Waphefumulela umphrofethi u-Isaya ukuthi athi: “Mina, Jehova, * ngithanda ukwahlulela kuhle, ngizonda ubugebenga lobubi.”—U-Isaya 61:8.

Umthetho uNkulunkulu awunika abako-Israyeli utshengisa ukuthi wayefuna baphathane kuhle. Ngokwesibonelo abahlulelayo kwakumele bayale nxa abantu bebafumbathisa njalo babalekele loba yini eyayingabenza ukuthi bangahluleli kuhle. (UDutheronomi 16:18-20) UNkulunkulu wabakhuza kanengi abantu bakhe ababephatha kubi abaswelayo futhi wacina ebalahla ngenxa yokungalaleli kwabo.—U-Isaya 10:1-3.

UNkulunkulu uzakuqeda yini ukuphathwa kubi kwabantu?

Ye uzakuqeda. UNkulunkulu uzasebenzisa uJesu Khristu ukuthi akhiphe isono ebantwini okuyiso esibangela ukuthi abantu bangaphathani kuhle. (UJohane 1:29; KwabaseRoma 6:23) Usebeke uMbuso ozakwenza ukuthi kube lokulunga lokwahlulela kuhle emhlabeni. (U-Isaya 32:1; 2 Phetro 3:13) Ukuze ufunde okunengi ngoMbuso lo, bukela ividiyo ethi, Uyini UMbuso KaNkulunkulu?

Impilo izabe isinjani emhlabeni omutsha?

Nxa sokulokwahlulela okuhle emhlabeni wonke abantu bazakholisa ukuthula lokuvikeleka. (U-Isaya 32:16-18) UNkulunkulu uzabaphatha ngendlela efananayo bonke abantu ngoba bonke baqakathekile kuye. Ubuhlungu bonke obubangelwe yikungaphathwa kuhle buzaphela du njalo sizakhohlwa lamanxeba ezinto ezimbi ezake zenzakala kithi. (U-Isaya 65:17; ISambulo 21:3, 4) Ukuze uthole okunengi ngendaba le, bala isihloko esithi, “UMbuso KaNkulunkulu Uzabenzelani Abantu?

Kuyini okungenza sikholwe ukuthi izithembiso eziseBhayibhilini zizagcwaliseka?

IBhayibhili kalikaze likhuthe ugatsha endabeni zeziphrofetho, kwezembali lakwezesayensi njalo lilonke nje liyavumelana. Konke lokhu kutshengisa ukuthi singakukholwa elikutshoyo. Khangela izihloko ezilandelayo ukuze uthole okunengi:

Singenzani nxa siphathwa kubi khathesi?

IBhayibhili lisitshela ngabantu abake bazama ukubalekela ukuphathwa kubi. Ngokwesibonelo, umphostoli uPhawuli wetheswa icala elalingenza ukuthi abulawe. Kodwa kazange aphongugoqa izandla yena ephathwa kubi. Wasebenzisa ilungelo lakhe ngokucela ukuthi icala lakhe lidluliselwe kuKhesari.—ImiSebenzi 25:8-12.

Lanxa kunjalo, konke abantu abangakuzama ukuze baqede ukungaphathwa kuhle akusoze kuphumelele. (UmTshumayeli 1:15) Kodwa abantu abanengi benelisile ukubekezela njalo baqhubeka bethokoza lanxa bephathwa kubi ngoba balokholo esithembisweni sikaNkulunkulu sokuthi uzaletha umhlaba omutsha olokulunga.

^ indima 9 UJehova libizo likaNkulunkulu esilithola eBhayibhilini.—IHubo 83:18.