Yeqa uye kokuphakathi

Ukuba Lobuntu Obuthokozisa UNkulunkulu

How to Be a Better Person

Okungenza Uthokoze​—Ukusuthiseka Lokupha

Abantu abanengi bacabanga ukuthi inotho yiyo engenza uthokoze. Imali kanye lempahla kungenza umuntu athole intokozo engapheliyo yini? Ubufakazi buthini?

Ukupha Kuyanceda Kakhulu

Ukupha kunceda wena labanye. Ukupha kwenza lisekelane futhi libe ngabangane. Ungenzani ukuze ube ngumuphi othokozayo?

Umbono WeBhayibhili Ngokubonga?

Sekunanzelelwe ukuthi ukubonga kuyanceda. Kungakunceda njani futhi ungakwenza njani?

Ukuba Mnene Kutshengisa Ukuhlakanipha

Akulula ukuzibamba nxa ungaphathwa kubi kodwa iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe mnene. Kuyini okungakunceda ukuthi wenelise ukuba mnene?

Okungenza Uthokoze​—Ukuthethelela

Umuntu ohlala ezondile futhi obambela abanye izikhwili kathokozi njalo kabi lempilakahle.

Ukuthembeka Kuyanceda Kakhulu

Okwenzakala kwabanye abantu kutshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthembeka.

Good Relationships With Others

Ubandlululo​—⁠Bathande Abanye

Ukuthanda abanye kuyaluqeda ubandlululo. Bala uzwe okunye ongakwenza.

Okungenza Uthokoze​—Uthando

Ukutshengisa abanye uthando lokuthandwa kungenza umuntu athokoze.

Thethelela Ngenhliziyo

Ukuthethelela akutsho ukuthi sivumelana lobubi obenziwe ngosonileyo kumbe ukuthi senza angathi kasibuzwa ubuhlungu asizwise bona.

Ongakwenza Ukuze Ungaphonguzonda

Ukuphonguzonda kanye lokuvalela ukuzonda phakathi kungaphambanisa impilakahle yakho. Kuyini ongakwenza nxa umkakho esenza izinto ezikucaphulayo?