Yeqa uye kokuphakathi

Okungakunceda Ukholwe KuNkulunkulu

Why Believe in God?

UNkulunkulu Ukhona Yini?

IBhayibhili lilobufakazi obulamandla obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhona.

Getting to Know God

Ungubani UNkulunkulu?

UNkulunkulu ulebizo futhi ulendaba lathi yini?

Ngubani Ibizo LikaNkulunkulu?

Ubukwazi yini ukuthi uNkulunkulu ulebizo lakhe yedwa elimehlukanisa labanye onkulunkulu?

Ungenzani Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu?

Izinto eziyisikhombisa ongazenza ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu.

Abaphrofethi BakaNkulunkulu Basifundisani Ngaye?

Okwakhulunywa ngabaphrofethi bakaNkulunkulu kusifundisa okunengi ngaye njalo kusitshengisa esingakwenza ukuze sithole izibusiso ezivela kuye.

Iqiniso NgoNkulunkulu LangoKhristu

Ungaphi umehluko phakathi kukaNkulunkulu loJesu Khristu?

UNkulunkulu Unjani?

Yiziphi izimpawu zobuntu bukaNkulunkulu eziqakathekileyo?

UNkulunkulu Uyakubona Yini?

Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ulendaba lenhlalakahle yethu?

UNkulunkulu Ulesihawu Yini?

IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu uyazazi izimo esikuzo, imicabango yethu kanye lendlela esizizwa ngayo futhi uyasizwela.

Kuyanceda Ukuba Lokholo

Ngakhalala Ukukhonza

UTom wayefuna ukukhonza uNkulunkulu kodwa wadaniswa zinkolo kanye lemikhuba yazo. Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani ukuthi abe lethemba?

Okungahlasela Ukholo Lwakho

Abantu Bazake Baphathwe Kuhle Yini?

UNkulunkulu uzabaphatha ngendlela efananayo bonke abantu ngoba bonke baqakathekile kuye.

Inkolo Isingeyinye Nje Ibhizimusi Enkulu Yini?

Emasontweni amanengi, abalandeli bangabayanga kodwa abafundisi bakhona banothe kabazazi.

Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

IBhayibhili lilezimpendulo eziduduzayo.

Ukusondela KuNkulunkulu

Ungasondela Njani KuNkulunkulu?

Funda ukuthi uNkulunkulu uyayilalela yonke imithandazo yini, indlela okumele sithandaze ngayo, lokuthi kuyini okunye esingakwenza ukuthi sisondele eduze loNkulunkulu.

Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu—Kungani Siqakathekile?

Kuyini okwenza isipho siqakatheke kuwe? Ukucabangisisa ngezinto lezi kungakusiza ukuthi usiqakathekise kakhulu isipho osiphiwe nguNkulunkulu esiyinhlawulo.

Ungenzani Ukuze Uphile Phakade?

IBhayibhili lithi bonke abenza intando kaNkulunkulu bazaphila phakade. Bala isihloko lesi ukuze uzwe ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni ukuze sikuthole.

Kunceda Ngani Ukwazi Ukuthi UNkulunkulu Ulendaba Lawe?

IMibhalo iyasinceda ukuthi sibelokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu zokuthi sizakuba lekusasa elihle.