Yeqa uye kokuphakathi

LINGISELA UKHOLO LWABO | UJOBE

“Ngizaze Ngiyokufa Ngingabulandulanga Ubuqotho Bami”

“Ngizaze Ngiyokufa Ngingabulandulanga Ubuqotho Bami”

Wayehlezi esilotheni, izilonda zigcwele umzimba wonke kusukela ekhanda kusiya emazwaneni. Akumbone ngelihlo lengqondo ekhothamise ikhanda, ewise amahlombe, ethe qekele yedwa laphaya eswela nje wona amandla okuxotsha impukane esezimbhuzela. Uyazihwaya ngocezu lodengezi. Ubeyindoda emadodeni,ehlonitshwa emphakathini kodwa konke lokhu sekuyinganekwane. Abangane bakhe labomakhelwane sebemfulathele, izihlobo zakhe lazo sezimlahlele iganga. Uhozwa ngabantu bonke ngitsho lokungabantwana. Ucina ecabanga ukuthi uNkulunkulu wakhe uJehova usemlahlile, kodwa lokhu akusiloqiniso.—UJobe 2:8;19:18, 22.

Umuntu esikhuluma ngaye nguJobe. UNkulunkulu wathi: “Kakho emhlabeni onjengaye.” (UJobe 1:8) Ngemva kweminyaka eminengi kakhulu, uJehova wayelokhu ekhumbula ukuthi uJobe wayeyindoda elungileyo.—UHezekheli 14:14, 20.

Impilo ikuthwalise amagabha avuzayo yini? Okwenzakala empilweni kaJobe kungakududuza kakhulu. Kuzakunceda uzwisise ukuthi yindaba zonke izinceku zikaNkulunkulu kumele zihlale ziqotho. Ubuqotho bomuntu bukhanya ngokuthembeka kwakhe kuNkulunkulu lanxa ephakathi kobunzima. Kuyini esingakufunda endabeni kaJobe?

Lokho UJobe Ayengakwazi

Kukhanya kwathi sekudlule iminyaka ethile uJobe efile, uMosi wabhala ngempilo kaJobe. UJehova waphefumulela inceku yakhe uMosi ukuthi ibhale ngokwakwenzakale empilweni kaJobe langalokho okwakwenzakele ezulwini.

Zisuka nje, sitshelwa ukuthi uJobe uphila impilo entofontofo. Yindoda emadodeni, konke kumhambela kuhle labantu bayamhlonipha lapha elizweni lase-Uzi okungenzakala lalisenyakatho ye-Arabhiya. Kabathontisi abayanga futhi uvikela bonke abangenelisi ukuzivikela. Yena lomkakhe balabantwana abalitshumi. UJobe uyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Wenza konke akwenelisayo ukuze athokozise uJehova njengo-Abhrahama, u-Isaka, uJakhobe kanye loJosefa. Wenza imihlatshelo yokutshiswa njengezinhloko zezimuli lezi ezazithembekile futhi imihlatshelo leyo uyenzela abantwabakhe.—UJobe 1:1-5; 31:16-22.

Ake simtshiye kancane uJobe sike sibone okwakusenzakala ezulwini. UJobe usemnyameni ngokwenzakala ezulwini. Izingilosi zikaJehova ezithembekileyo zibuthene phambi kwakhe. Kusenjalo ingilosi eyahlamukayo uSathane iyangena. UJehova uyakwazi ukuthi uSathane kamthandi ngitsho lakancane uJobe. Yikho utshela uSathane ngokulunga kukaJobe. USathane uphendula esithi: “Kambe uJobe umesaba uNkulunkulu kungelalutho na. Kawumbiyelanga ngothango yini yena lendlu yakhe, kanye lakho konke alakho?” USathane uyabazonda abantu abaqotho. Phela nxa bezinikele ngenhliziyo yonke kuJehova bayabe betshengisa ukuthi uSathane ungumqambimanga lokuthi kabathandi abantu ngitsho lakancane. USathane uthi uJobe ukhonza uJehova ngenxa yezinto amenzele zona. Uthi nxa angathathelwa konke alakho uzathuka uJehova!—UJobe 1:6-11

UJobe kakwazi ukuthi uJehova umnike ithuba lokutshengisa ukuthi uSathane ungusomangase. UJehova uvumela uSathane ukuthi athathele uJobe konke alakho, kodwa yena ngokwakhe angamthinti. Esalibele, uzwa umbiko wokuthi kaselazifuyo. Inkomo, labobabhemi lamakamela sekuthunjiwe ikanti izimvu zitshiswe ngomlilo. Abelusi bezifuyo zakhe babulewe. Esinye isithunywa sithi izimvu kanye lezinceku zakhe zibulewe ‘ngumlilo kaNkulunkulu’ okungenzekala ukuthi kwakungumbane. UJobe esamangele ngokufa kwezinceku zakhe langokuthi usengumnyanga, uzwa umbiko obuhlungu ukwedlula yonke othi abantwabakhe bebebuthene endlini yomnewabo omdala, kwaqhamuka isivunguzane sadiliza indlu abebekuyo futhi bonke bafa!—UJobe 1:12-19.

Kunzima ukuzwisisa ukuthi uJobe wezwa njani. Wadabula isambatho sakhe, waphuca ikhanda, wazilahla phansi. UJobe wacabanga ukuthi uNkulunkulu usethethe lokho ayemnike khona. USathane wakwenza kwakhanya angathi uNkulunkulu nguye owayebangele ukuhlupheka kukaJobe. USathane wayecabanga ukuthi uJobe uzathuka uNkulunkulu. Kulokuthi enze njalo yena wathi: “Kalidunyiswe ibizo likaJehova.”—UJobe 1:20-22.

UJobe wayengakwazi ukuthi uSathane wayemmangalela ngamanga kuNkulunkulu

“Uzakuthuka Ekukhangele”

USathane wazonda wadla amalahle. Kwathi ngelinye ilanga izingilosi zibuthene phambi kukaJehova, uSathane waphinda wangena. UJehova waphinda wakhuluma ngobuqotho bukaJobe, ayelokhu ebambelele kubo lanxa uSathane wayemhlasele kabuhlungu. USathane waphendula wathi: “Isikhumba ngesikhumba! Umuntu anganikela loba yini alayo ukusiza impilo yakhe. Kodwa yelula isandla sakho umtshaye inyama lamathambo akhe, uzabona uzakuthuka ekukhangele.” USathane wayezitshela ukuthi angatshaya uJobe ngomkhuhlane obuhlungu, wayezathuka uNkulunkulu. UJehova wayemthemba kakhulu uJobe yikho wavumela ukuthi uSathane amtshaye ngomkhuhlane kodwa kwakungamelanga ambulale.—UJobe 2:1-6.

Kungakabi nsuku ngaki uJobe wayesesimeni esixoxe ngaso ekuqaliseni. Ake ucabange ngomkaJobe. Uvele ucwile phakathi kosizi ngenxa yokufelwa ngabantwana, kodwa khathesi sekumele abone umkakhe ehlupheka okwamagama. Akulalutho angalwenza! Esizwa ubuhlungu uthi: “Ulokhu ubambelele kubo ubuqotho bakho na? Mthuke uNkulunkulu uzifele!” Kazenzi umkaJobe. UJobe uyazwisisa ukuthi okwenza umkakhe atsho njalo yikuthi uswele lokuthi abambe ngaphi. Uphonguthi umkakhe sekhuluma njengomfazi oyisiwula. Lanxa kunjalo uJobe uyala ukuthuka uNkulunkulu wakhe. Kazange one ngomlomo wakhe.—UJobe 2:7-10.

Ubukwazi yini ukuthi indaba le edanisayo yenzakala sibili? Nanzelela lokuthi uSathane wayesola bonke abantu hatshi uJobe kuphela. Wathi: “Umuntu anganikela loba yini alayo ukusiza impilo yakhe.” Ngamanye amazwi uSathane wayesithi akulamuntu ongahlala eqotho kuJehova. USathane uthi awumthandi ngenhliziyo yonke uNkulunkulu njalo ungamtshiya loba nini ukuze uvikele impilo yakho. Kungathi uSathane uthi wena uqakathekisa izifiso zakho njengaye. Uyafuna yini ukumtshengisa ukuthi akukhulumayo kungamanga? Ulethuba lokwenza njalo. (IZaga 27:11) Ake sibone obunye ubunzima uJobe ahlangana labo.

Abazange Bamduduze

Kwathi amadoda amathathu iBhayibhili eliwabiza ngokuthi ngabangane bakaJobe esezwile ngenhlupho ezazimehlele, ahamba ayambona ukuze amduduze. Amadoda la athi embona esesekhatshana ehluleka lokunanzelelela ukuthi nguye. Wayefuthelwa, okungumkhuhlane sekumtshise isikhumba sabamnyama. Wayengasenguye uJobe ababemazi. Amadoda la kwakungu-Elifazi loBhilidadi loZofari. Azitshaya wona adanileyo, aqhinqa isililo, azithela ngothuli emakhanda, asehlala phansi eduze kukaJobe ethule zwi. Aqeda iviki yonke ehlezi khonapho, ubusuku lemini engakhulumi lutho. Lokhu akutsho ukuthi ayezama ukududuza uJobe, phela awazange ambuze ukuthi kwakuhambe njani lokuthi wayesizwa njani. Ababekwazi kuphela yikuthi uJobe usebuhlungwini futhi lokhu kwakuvele kusegcekeni kuloba ngubani.—UJobe 2:11-13; 30:30.

UJobe nguye owacina eqalisa ukukhuluma. Waveza ubuhlungu ayebuzwa ngokuqalekisa ilanga azalwa ngalo. Isizatho esikhulu esasimenza adabuke yikuthi wayecabanga ukuthi uNkulunkulu nguye owayemtshaye ngenhlupho zonke lezo! (UJobe 3:1, 2, 23) Wayelokhu elokholo sibili kodwa ayekudinga kakhulu yikududuzwa. Kodwa kwathi abangane bakhe beqalisa nje ukukhuluma, uJobe wahle wabona ukuthi bekungcono aluba bebeqhubeke bethule.—UJobe 13:5.

Owaqalisa ukuphendula ngu-Elifazi okukhanya angathi nguye owayemdala kulabo bonke. Kwasekulandela abanye ababili futhi amazwi abo ayehambelana laka-Elifazi. Ababekutsho kwakungakhanya angathi akukubi, ngoba phela babekhuluma okujayele ukukhulunywa ngabantu abanengi okufanana lokuthi uNkulunkulu uphakeme, uyabajezisa ababi kodwa abalungileyo ubapha umvuzo. Beqalisa nje ukukhuluma, amazwi abo atshengisa ukuthi abalazwelo. Okwakhulunywa ngu-Elifazi kwakukhanya angathi kulengqondo lanxa kwakungamanga. Waphetha ngokuthi uNkulunkulu ujezisa abantu ababi. Ngamanye amazwi wayesithi uJobe ujeziswa nguNkulunkulu. Kambe ukuthi kukhona okwakungaqondanga okwakusenziwa nguJobe?—UJobe 4:1, 7, 8; 5:3-6.

UJobe kazange avumelane lababekukhuluma. Wabaphendula ngendlela ababengayicabangeli. (UJobe 6:25) Abangane bakhe babambelela kwelokuthi kulesono uJobe ayesenzile wasezama ukusifihla yikho nje ejeziswa. U-Elifazi wathi uJobe uyaziphakamisa, ungumuntu omubi njalo kamesabi uNkulunkulu. (UJobe 15:4, 7-9, 20-24; 22:6-11) UZofari watshela uJobe ukuthi ayekele ukwenza okubi lokuthi angathokoziswa yisono. (UJobe 11:2, 3, 14; 20:5, 12, 13) UBhilidadi yena wangenzelela ubuhlungu uJobe ayelabo ngokukhuluma amazwi athi abantwabakhe babewonile yikho vele kwakumele bafe!—UJobe 8:4, 13.

Abangane bakaJobe abathathu abazange bamduduze ngitsho lakancane kodwa bahlikihlela ibilebile esilondeni

Ubuqotho BukaJobe Buyahlaselwa

Amadoda la amathathu angezelela ngokuthi akuncedi ngalutho ukuthi umuntu abe qotho. U-Elifazi uthi wabona ithonga elamhlasimulisa umzimba. Okwakhulunywa ngu-Elifazi ngemva kokubona idimoni leli kwakuyingozi kakhulu, wathi: ‘UNkulunkulu kazithembi izinceku zakhe njalo ubeka izingilosi zakhe umlandu.’ Ngamanye amazwi wayesithi umuntu ngeke athokozise uNkulunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi uBhilidadi wathi ubuqotho bukaJobe babungancedi ngalutho njengoba nje lobuqotho bempethu bungancedi ngalutho!—UJobe 4:12-18; 15:15; 22:2, 3; 25:4-6.

Wake wazama yini ukududuza umuntu ozwa ubuhlungu obukhulu kakhulu? Akulula ukwenza njalo. Kodwa singafunda okunengi emadodeni la ikakhulu okungamelanga sikutsho. Okunye okwakhulunywa ngamadoda la amathathu kwakuzwakala angathi kulengqondo kodwa akuzange kumduduze uJobe njalo kakho loyedwa owambiza ngebizo. Babengelandaba lokuthi wayegalule phakathi kosizi njalo lokhu kwabenza babona kungelasizatho sokumzwela. * Nxa umuntu omthandayo edanile, woba lomusa njalo umtshengise ukuthi ulendaba laye. Zama ukumncedisa ukuthi abe lokholo oluqinileyo njalo umkhuthaze ukuthi athembele kuNkulunkulu. Mncedise akholwe ukuthi uNkulunkulu ulomusa omkhulu lesihawu lokuthi wahlulela ngokulunga. UJobe wayezabaduduza abangane bakhe aluba kwakuyibo ababesesimeni ayekuso. (UJobe 16:4, 5) Manje uJobe wenzani lapho beqhubeka behlasela ubuqotho bakhe?

UJobe Waqhubeka Eqotho

UJobe wayevele ehlulukelwe lapho impikiswano le eyadonsa isikhathi eside iqalisa. Watsho nje eqalisa ukuthi ‘amazwi akhe ayebheda’ lokuthi wayekhuluma ‘amazwi omuntu olahlekelwe lithemba.’ (UJobe 6:3, 26) Singazwisisa ukuthi kungani watsho njalo. Amazwi akhe ayetshengisa ubuhlungu ayebuzwa enhliziyweni lokuthi kwakulokunye ayengakuzwisisi ngokwakusenzakala. UJobe wacabanga ukuthi inhlupho ezehlela yena lemuli yakhe zazibangelwa nguJehova ngoba zaphonguvela belibele futhi kwakukhanya ukuthi aziveli emuntwini. Kulokunye okuqakathekileyo okwakusenzakala uJobe ayengakwazi futhi lokhu kwenza wacina ekhuluma izinto ezingayisizo.

Lanxa kunjalo, uJobe wayeyindoda elokholo oluqinileyo. Ukholo lwakhe luyazikhanyela emazwini awakhuluma ngesikhathi ekhuluma labangane bakhe futhi ayasiqinisa lathi lamuhla. Ngesikhathi ekhuluma ngobuhle bezinto ezidaliweyo wachasisa izinto okungelamuntu owayengabazazi engazange azitshelwe nguNkulunkulu. Ngokwesibonelo, wathi uJehova ‘uphanyeke umhlaba phezu kweze.’ Kwadlula iminyaka eminengi kakhulu ukuthi abezesayensi bakubone lokho. * (UJobe 26:7) UJobe wakhuluma langethemba ayelalo futhi lezinye izinceku zikaNkulunkulu ezazilokholo zazilethemba elifananayo. UJobe wayelethemba lokuthi lanxa wayengafa, uNkulunkulu wayezamkhumbula, afise ukumbona njalo amvuse.—UJobe 14:13-15; KumaHebheru 11:17-19, 35.

Asibuyele endabeni yobuqotho. U-Elifazi labangane bakhe babambelela kwelokuthi uNkulunkulu kalandaba lokuthi siqotho yini loba hatshi. UJobe wawamukela yini amanga ayekhulunywa ngamadoda la? Ngitsho lakancane! Wayekwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuqakathekisa ukuba qotho kwakhe. Wathi: ‘UNkulunkulu uzabona ukuthi angilasici.’ (UJobe 31:6) Kwakuzicacela lakuJobe ukuthi abangane bakhe babemsola ngezinto ayengazenzanga. Lokhu kwamenza wakhipha konke okwakusenhliziyweni yakhe okwenza abangane bakhe baswela lokuthi bathini.

UJobe wayekwazi ukuthi izinto ayezenza nsuku zonke yizo ezazitshengisa ukuthi uqotho. Yikho wachasisa ukuthi ubugcine njani ubuqotho bakhe kukho konke ayekwenza. Ngokwesibonelo, wayekubalekela ukukhonza izithombe; elomusa njalo ehlonipha abantu; wayeziphatha kuhle, emqakathekisa kakhulu umkakhe. Okuqakatheke kakhulu yikuthi wahlala ethembekile kuJehova uNkulunkulu weqiniso. Yikho uJobe wayengawatsho ekhululekile amazwi athi: “Ngizaze ngiyokufa ngingabulandulanga ubuqotho bami.”—UJobe 27:5; 31:1, 2, 9-11, 16-18, 26-28.

UJobe kazange alandule ubuqotho bakhe

Lingisela Ukholo LukaJobe

Uyakuqakathekisa yini ukuba qotho njengoJobe? Indaba kaJobe itshengisa ukuthi ubuqotho abupheleli ekukhulumeni kuphela. Bukhanya ngokuzinikela kwethu kuNkulunkulu ngenhliziyo yonke, ukumlalela lokwenza okulungileyo ekuphileni kwethu kwansuku zonke lanxa siphakathi kobunzima. Nxa singenza njalo sizathokozisa uJehova futhi sitshengise ukuthi uSathane ulamanga njengokwenziwa nguJobe.

Kodwa indaba kaJobe ayipheleli lapha. Wasuka walibala okunye okuqakathekileyo ngesikhathi ekhuluma ngokulunga kwakhe. Wakhohlwa ukulwela ibizo likaJehova yikho wayedinga ukuncediswa kulokhu. Wayelokhu ephakathi kosizi olukhulu njalo edinga ukududuzwa. Kambe kukhona uJehova ayengakwenzela indoda le eyayilokholo njalo iqotho? Sizaxoxa ngalokhu kwesinye isihloko kungxenye yonale ethi Lingisela Ukholo Lwabo.

^ indima 17 Okumangalisayo yikuthi u-Elifazi labangane bakhe babecabanga ukuthi abazange bamphathe kubi uJobe. Mhlawumbe okwenza bacabanga njalo yikuthi abazange bamtshingele. (UJobe 15:11) Kodwa umuntu angakhuluma amazwi ahlabayo labuhlungu lanxa ekhuluma ngelizwi elipholileyo.

^ indima 19 Kukhanya abezesayensi babakwazi lokho ngemva kweminyaka engu 3 000. Ngemva kokuthatha amapikitsha bekhonale emkhathini bananzelela ukuthi umhlaba awuhlalanga phezu kolutho. Amazwi ayekhulunywe nguJobe aliqiniso sibili.