Yeqa uye kokuphakathi

Lingisela Ukholo Lwabo​—Amadoda Labesifazana AbaseBhayibhilini

Kusukela Ekudalweni Komhlaba Kusiya KuZamcolo

U-Abela—“Ulokhu Ekhuluma, Lanxa Sewafa”

Kuyini esingakufunda ngo-Abela langokholo lwakhe njengoba kukulutshwana iBhayibhili elikukhulumayo ngaye?

U-Enoki: ‘Wayemthokozisile UNkulunkulu’

Nxa ulemuli oyikhangeleyo loba kwake kwadingeka ukuthi umele ukholo lwakho kukhona ongakufunda ku-Enoki.

UNowa “Wabambelela KuNkulunkulu” Weqiniso

Kuyini okwakusenza kube nzima ukuthi uNowa lomkakhe babakhulise kuhle abantwababo? Ukwakha kwabo umkhumbi kwatshengisa njani ukuthi babelokholo?

Kusukela KuZamcolo Kusiya Ekukhululweni Kwama-Israyeli

U-Abhrahama—‘Uyise Wabo Bonke Abakholwayo’

U-Abhrahama watshengisa njani ukuthi wayelokholo? Wena ufuna ukumlingisela njani?

USara: “Ungumfazi Omuhle Kakhulu”

Izikhulu zikaFaro eGibhithe zabona ukuthi uSara wayemuhle kakhulu. Kuzakumangalisa okwenzakala ngemva kwalokho.

UNkulunkulu Wambiza Ngokuthi YiNdlovukazi

Kungani lalimfanele ibizo leli uSara?

URabheka: “Ngizahamba”

URabheka wayelobuntu obuhle.

UJobe—“Ngizaze Ngiyokufa Ngingabulandulanga Ubuqotho Bami”

Indaba kaJobe ingasinceda njani nxa sehlelwe yibunzima kumbe ngokunye okunganyikinya ukholo lwethu?

UMiriyamu—“Mhlabeleleni UJehova”!

UMiriyamu wakhokhela abesifazana bako-Israyeli ngesikhathi behlabela ingoma yokunqoba beseLwandle Olubomvu. Okwenzakala kuMiriyamu kusifundisa ukuba lesibindi, lokholo kanye lokuzithoba.

Kusukela Ekukhululweni Kwama-Israyeli Kusiya ENkosini Yokuqala

URuthe—“Lapho Oya Khona Ngizakuya Khona”

Kuyini okwenza uRuthe wazimisela ukutshiya abangakibo kanye lelizwe lakibo? Yibuphi ubuntu ayelabo obenza ukuthi uJehova amqakathekise?

URuthe—‘Owesifazana Oqotho’

Kungani ukutshada kukaRuthe loBhowazi kwakuqakathekile? URuthe loNawomi basifundisani ngemuli?

UHana Watshela UNkulunkulu Konke Okwakusenhliziyweni Yakhe

Okwasiza uHana ukuthi abhensele usizi ayekulo yikuthi wayelokholo kuJehova.

USamuyeli Waqhubeka ‘Ekhula Phambi KukaJehova’

Kuyini okwakungajayelekanga ngendlela uSamuyeli akhula ngayo? Kuyini okwanceda uSamuyeli ukuthi ahlale elokholo oluqinileyo ngesikhathi esethabanikeli?

USamuyeli Wakhuthazela Lanxa Wehlelwa Yizinto Ezidanisayo

Sonke sehlelwa yibunzima lezinto ezidanisayo ezingaxegisa ukholo lwethu. Pho ukukhuthazela kukaSamuyeli kungasifundisani?

Kusukela ENkosini Yokuqala Kusiya Ekuzalweni KukaJesu

UJonathani​—“Akulalutho Olungavimbela UJehova”

UJonathani lejaha elalithwala izikhali zakhe baphuma besiyahlasela amabutho amaFilisti ayehlomile futhi bawatshaya bawabhuqa.

“Impi NgekaJehova”

Kuyini okwenza uDavida wanqoba uGoliyathi? Sifundani endabeni kaDavida?

UDavida LoJonathani​—Baba Ngamathe Lolimi

Kuyini okwenza uDavida loJonathani baba ngabangane lanxa babengalingani futhi bekhuliswe ngezindlela ezitshiyeneyo? Ubungane babo busifundisani?

U-Abhigeli Watshengisa Ukuthi Wayekhaliphile

Singafundani ku-Abhigeli mayelana lomtshado wakhe owawulezinhlupho?

U-Elija Walwela Ukukhonza Kweqiniso

Singamlingisela njani u-Elija nxa sixoxa labantu abaphikisana lalokho iBhayibhili elikutshoyo?

U-Elija Wahlala Ephapheme Njalo Elindile

Ngesikhathi elindele ukuthi uJehova agcwalise izithembiso zakhe, umphrofethi u-Elija waveza njani ukuthi wayekuqakathekisa ukuthandaza?

U-Elija Waduduzwa NguNkulunkulu Wakhe

Kwakutheni u-Elija aze adane acine esecela ukuthi afe?

U-Elija​—Wabekezela Kwaze Kwaba Sekucineni

Isibonelo sika-Elija sokubekezela singasinceda ukuthi siqinise ukholo lwethu ngezikhathi zobunzima.

Amaphutha KaJona Amfundisa Okunengi

Wake wazizwa usesaba njengoJona yini lapho uphiwa umsebenzi wenkonzo? Indaba yakhe isifundisa ukuthi uJehova uyabekezela lokuthi ulozwelo.

UJona Wafunda Ukuba Lesihawu?

Indaba kaJona ingasisiza njani ukuthi sizihlolisise?

U-Esta Wavikela Abantu BakaNkulunkulu

Kumele sibe lokholo lesibindi esinjengesika-Esta ukuze lathi sithande abanye size sizidele ngenxa yabo.

U-Esta Wahlakanipha, Waba Lesibindi Futhi Wazinikela

Kwakhanya njani ukuthi u-Esta wayezinikela ngenxa kaJehova labantu bakibo?

Kusukela Ekuzalweni KukaJesu Kusiya Ekufeni Kwabaphostoli

UMariya—“Ngiyincekukazi YeNkosi”

Indlela uMariya aphendula ngayo ingilosi uGabriyeli iveza ukuthi wayelokholo olunjani? Kanti vele wayengumuntu onjani?

UMariya “Wazizikisa Enhliziyweni Yakhe” Izinto Ayezizwile

Okwenzakala ngesikhathi uMariya eseBhethilehema kwaluqinisa ukholo lwakhe, kwenza wangathandabuzi ukuthi uJehova uyazigcwalisa izithembiso zakhe.

UMariya Walwisana Lenkemba

Isibonelo sikaMariya umama kaJesu singakunceda nxa ulobuhlungu obunjengokugwaza ‘kwenkemba.’

UJosefa Wabavikela, Wabondla Futhi Waqhubeka Ngomsebenzi Ayewuphiwe

UJosefa wayivikela njani imuli yakhe? Kanti kwakutheni uJosefa aze ahambe loMariya kanye loJesu eGibhithe?

UMatha—“Ngiyakholwa”

UMatha watshengisa njani ukuthi wayelokholo langesikhathi efelwe?

UPhetro Walwisana Lokwesaba Kanye Lokuthandabuza

Ukuthandabuza kunjengempehlane, kuyaluphehla ukholo kuluqede du! Lanxa kunjalo uPhetro wakunqoba wacina engasesabi ukuba ngumlandeli kaJesu.

UPhetro Wahlala Eqotho Kumnyama Kubomvu

Ukholo lukaPhetro kanye lokuba qotho kwamsiza njani lapho eqondiswa nguJesu?

INkosi Yakhe Yamfundisa Ukuthethelela—UPhetro

UJesu wamfundisani uPhetro ngokuthethelela? Kwakhanya njani ukuthi uJesu wayesemthethelele uPhetro?