Sowake wazama yini ukutshaya impukane? Kumele ukuthi uyabazi ubunzima bakhona. Isiqubu sempukane nxa iphapha yiso esenza kube nzima ukuthi uyitshaye kumbe uyibambe.

Abezesayensi sebenanzelele omunye umhlobo wempukane othiwa yi-fruit fly. Umhlobo lo uyenelisa ukutshibilika ngendlela indizamtshina yempi etshibilika ngayo nxa iphapha. Iyamangalisa indlela i-fruit fly etshibilika ngayo ngoba kuthatha isikhathi esingaphansi komzuzwana ukuthi ikwenze lokhu. Usikhwicamfundo okuthiwa nguMichael Dickinson uthi i-fruit fly esanda kuzalwa iphapha angani isilesikhathi eside iphapha. Uthi kufanana lokubona umntwana omncane etshayela indizamtshina yempi.

Abachwayisisa ngezinto eziphilayo bathi impukane le itshaya amaphiko ayo izikhathi ezingu-200 ngomzumzwana. Bathi ingatshaya kanye amaphiko ayo ihle ithole amandla okubaleka.

Baphinda bathi nxa ingabona ingozi ibaleka ngesiqubu esedlula ukucwayiza kwelihlo. UDickinson uthi: “Ibona masinyane lapho okulengozi ibisisiba kwazi lapho okumele iqonde khona.”

Abezesayensi abakwazi ukuthi kuyini okwenza impukane le yenelise ukukwenza konke lokhu.

Kuthatha isikhathi esingaphansi komzuzwana ukuthi i-fruit fly itshibilike nxa iphapha

Ucabangani? Kwazenzakalela yini ukuthi impukane le iphaphe ngendlela emangalisa kangaka kumbe kwadalwa?