Yeqa uye kokuphakathi

KWAZENZAKALELA YINI?

Isikhumba Se-Sea Cucumber

Isikhumba Se-Sea Cucumber

I-sea cucumber yinyamazana ehlala phansi ekujuleni kolwandle. Indlela isikhumba senyamazana le esenziwe ngayo iyamangalisa sibili. Amanye ama-sea cucumber alesikhumba esilamaqhubuqhubu ikanti amanye alesikhumba esihlabayo futhi ayenelisa ukutshintsha isikhumba sawo ngemizuzwana nje. Angasenza sibe buthakathaka kakhulu ukuze enelise ukungena endaweni encane kumbe asenze siqine nko ukwenzela ukuthi angabanjwa ngezinye inyamazana.

Cabanga ngalokhu: Isikhumba se-sea cucumber siyenelisa ukuqina nko, ukutebha kumbe ukuba buthakathaka kakhulu. Ama-protein asemisipheni yiwo ayenza senelise ukwenza njalo.

Amanye ama-protein enza imisipha le ihlangane besekubangela ukuthi isikhumba siqine ikanti amanye enza imisipha yehlukane besekubangela ukuthi sibe buthakathaka. Isikhumba se-sea cucumber singaba buthakathaka okokuthi ungacabanga ukuthi sizancibilika.

Abezesayensi bafuna ukwenza imitshina yoku-opharetha ingqondo yomuntu ezabe isebenza ngendlela isikhumba se-sea cucumber esenza ngayo. Imitshina le izabe isenelisa ukuqina lokuba buthakathaka. Bafuna ukuthi nxa beyifaka engqondweni ibe iqinile ibisisiba buthakathaka nxa isiphakathi. Ukutshintshatshintsha kwemitshina le kuzanceda ukuthi baphumelele nxa beselapha umuntu.

Ucabangani? Indlela isikhumba se-sea cucumber esenza ngayo yadalwa yini kumbe kwazenzakalela?