Yeqa uye kokuphakathi

KWAZENZAKALELA YINI?

Indlela Amakhala Enja Asebenza Ngayo

Indlela Amakhala Enja Asebenza Ngayo

Abachwayisisa ngezinja bathi ziyenelisa ukusebenzisa amakhala azo ukuze zikwazi ukuthi eyinye inja ngenduna kumbe ngensikazi, ukuthi inganani lokuthi ithabile kumbe izondile. Zingaqeqetshwa lokuthungatha izidakamizwa ezingavunyelwayo lezikhali ezingaba yingozi zisebenzisa amakhala. Lokhu kutshiyene lokwenziwa ngabantu ngoba bona basebenzisa amehlo ukuze bahlolisise ulutho.

Cabanga ngalokhu: Indlela izinja ezizwa ngayo umnuko iyedlula khatshana eyabantu. I-U.S. National Institute of Standards and Technology ithi “izinja ziyenelisa ukuzwa umnuko wento encance kakhulukazi. Lokhu kufanana lokunambitha itshukela eyikota yesipunu esincane encibilikiswe emanzini alingana lasechibini okubhukutshelwa kulo emidlalweni yama-Olympic.”

Kuyini okwenza inja yenelise ukwenza lokho?

  • Amakhala ayo ahlala emanzi okwenza kube lula ukuthi izwe umnuko osemoyeni.

  • Amakhala enja alengxenye ezimbili. Enye ngeyokuphefumula ikanti enye ngeyokuzwa umnuko. Nxa iphembela, umnuko uhle uhambe engxenyeni ezwa iminuko.

  • Ingxenye le yokuzwa umnuko inkulu kakhulu ukwedlula eyomuntu.

  • Inja ilama-cell okuzwa umnuko amanengi kakhulu ukwedlula abantu.

Konke lokhu kwenza inja yenelise ukwehlukanisa umnuko wezinto ezitshiyeneyo lanxa zingabe zihlanganisiwe. Ngokwesibonelo abanye abachwayisisa ngezinja bathi umuntu uyenelisa ukuzwa uqhatshi lokudla okuphekwayo kodwa inja yona iyenelisa ukuzwa ukuthi yiziphi izinto okuphekwe ngazo.

Abachwayisisa ngomkhuhlane we-cancer ePine Street Foundation bathi ingqondo yenja lamakhala ayo kusebenza ndawonye okwenza ukuthi yenelise ukuzwa iminuko ukwedlula imitshina eminengi kakhulu. Abezesayensi balungisa imitshina engenelisa ukuthola amabhomba afihliweyo lezidakamizwa kanye lokubamba imikhuhlane enjenge-cancer.

Ucabangani? Indlela inja esebenzisa ngayo amakhala ayo yazenzakalela yini kumbe yadalwa?