Yeqa uye kokuphakathi

Imithetho KaNkulunkulu Yenhlanzeko Yayinceda Kakhulu

Imithetho KaNkulunkulu Yenhlanzeko Yayinceda Kakhulu

Eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo, uNkulunkulu wakhuluma labako-Israyeli sebezangena eLizweni Lesithembiso wabatshela ukuthi wayezabavikela ‘emikhuhlaneni eyesabekayo’ ababeyibone eGibhithe. (UDutheronomi 7:15) Wabanika imithetho eyayiphathelane lenhlanzeko wabatshela lalokho okwakumele bakwenze ukuze imikhuhlane ingamemetheki. Nansi eminye imithetho yakhona:

  • Kwakumele bageze futhi bawatshe lempahla zabo.—ULevi 15:4-27.

  • UNkulunkulu wabatshela okwakumele bakwenze nxa besiya ngaphandle. Wathi: “Khethani indawo engaphandle kwezihonqo lapho elizayela ngaphandle khona. Wobani lolutho lokugebha kuthi lingaya ngaphandle ligebhe igodi ligqibele leyongcekeza.”—UDutheronomi 23:12, 13.

  • Abantu ababelemikhuhlane ethelelwanayo babehlaliswa bodwa okwesikhathi esithile. Kwakusithi bangasila baqale bawatshe izigqoko zabo, bageze besebebuyela kwabanye. Ngemva kwalokho babesiba ‘ngabahlambulukileyo.’—ULevi 14:8, 9.

  • Umuntu owayethinta isidumbu wayesiba ngongcolileyo.—ULevi 5:2, 3; AmaNani 19:16.

Imithetho ephathelane lenhlanzeko eyanikwa ama-Israyeli yayidlula khatshana imithetho yabantu futhi ilezinto ezazingaziwa ngalesosikhathi.

Kodwa kwezinye izizwe abantu abanengi babengayiqakathekisi inhlanzeko. Ngokwesibonelo:

  • Amanzi angcolileyo, ukudla okungahlanzekanga leyinye nje ingcekeza yayibangela imikhuhlane lokufa kwabantwana abanengi.

  • Odokotela babelolwazi oluncane kakhulu, abanye vele bengazi lutho ngamagcikwane. EGibhithe khona babesebenzisa indlela zokwelapha ezazingancedi. Babesebenzisa igazi lompankwa, ingcekeza yedada okuthiwa yiphelikheni, amagundwane afileyo, umchemo, isinkwa esibolileyo, ubulongwe bezinyamazana kanye lengcekeza yabantu.

  • Okunye okwakugulisa amaGibhithe ngamagcikwane ayetholakala emanzini angcolileyo omfula uNayili lasemigelweni yamanzi ababeyigebhile. Abantwana abanengi khonale babebulawa ngumkhuhlane wesihudo leminye imikhuhlane eyayibangelwa yikudla okungahlanzekanga.

Ama-Israyeli wona ayelempilakahle ngoba ayelandela imithetho ayeyinikwe nguNkulunkulu.