Yeqa uye kokuphakathi

OKUNCEDA IMULI | UMTSHADO

Lingenzani Ukuze Lingaqakathekisi Kakhulu Ezempucuko?

Lingenzani Ukuze Lingaqakathekisi Kakhulu Ezempucuko?

Ezempucuko zingawuqinisa umtshado wenu kumbe ziwuxegise. Ziwenza ubenjani owenu umtshado?

 Okumele ukwazi

  • Ukusebenzisa kuhle ezempucuko kungawuqinisa umtshado. Ngokwesibonelo, abanye abatshadileyo basebenzisa ezempucuko ukuze bakhulumisane nxa bengekho ndawonye.

    “Umlayezo omfitshane nje othi ‘Ngiyakuthanda’ kumbe ‘Ngiyakukhumbula’ wenza abatshadileyo bathandane kakhulu.”—UJonathan.

  • Ukusebenzisa kubi ezempucuko kungawuxegisa umtshado. Ngokwesibonelo, abanye bachitha isikhathi esinengi besebenzisa amafoni loba ama-tablet abo okokuthi basala belesikhathi esincane kakhulu sokuxoxa labomkabo.

    “Ngiyakwazi ukuthi kulezikhathi lapho umkami ayefuna khona ukukhuluma lami kodwa wehluleka ngenxa yokuthi ngangisebenzisa ifoni.”—UJulissa.

  • Abanye bathi bayenelisa ukutshaya inyoni ezimbili ngelitshe elilodwa okutsho ukuxoxa labomkabo ngapha besebenzisa ezempucuko. USherry Turkle ingcitshi ebona ngokuhlalisana kwabantu uthi “akwenzakali ukuthi umuntu enze izinto ezinengi ngasikhathi sinye.” Kodwa abanye abantu bathi bayenelisa ukwenza izinto ezitshiyeneyo ngasikhathi sinye lanxa lokho kungaphumeleli kangako. Ingcitshi le iqhubeka isithi, ‘akukho ngitsho lokukodwa esizakwenza kuhle nxa sizama ukwenza izinto ezinengi ngasikhathi sinye.’ *

    “Ngiyakholisa ukuxoxa lomkami nxa engasebenzisi ifoni ngoba nxa eyisebenzisa ngiyabe sengibona angani uqakathekisa ifoni ukwedlula mina.”—USarah.

Esikufundileyo: Indlela osebenzisa ngayo ezempucuko ingawuqinisa umtshado wenu kumbe iwuxegise.

 Ongakwenza

Zazi izinto eziqakathekileyo. IBhayibhili lithi: “Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.” (KwabaseFiliphi 1:10) Zibuze, ‘Isikhathi sethu esinengi sisisebenzisa ukuxoxa yini kumbe sisisebenzisa kwezempucuko?’

“Kuyadanisa ukubona abatshadileyo besebenzisa amafoni ngesikhathi besekhefa. Asifuni ukuqakathekisa ezempucuko kakhulu size sikhohlwe ngomtshado wethu.”—UMatthew.

Fakani imingcele. IBhayibhili lithi: “Ngakho qaphelisisani lingahambi njengabantu abangahlakaniphanga kodwa njengabahlakaniphileyo, lisisebenzise kuhle kakhulu isikhathi senu ngoba insuku zimbi.” (Kwabase-Efesu 5:15, 16) Zibuze, ‘Ngingenelisa yini ukuba lesikhathi engibala ngaso imilayezo engaqakathekanga kangako kulokuthi ngibe ngibala yonke imilayezo engena efonini yami?’

Ukufaka ifoni yami esimeni sokuthi ingazwakali nxa kungena imilayezo kuyanginceda ukuthi ngiyiphendule nxa ngingasabambekanga. Akwandanga ukuthi ufonelwe kumbe uthunyelwe umlayezo loba i-e-mail eyabe ifuna impendulo ngesiphangiphangi.”—UJonathan.

Nxa kuvuma, umsebenzi awusale emsebenzini. IBhayibhili lithi: “Zonke izinto zilesikhathi sazo.” (UmTshumayeli 3:1) Zibuze imibuzo le: ‘Nxa ngingafika ngekhaya, ngenza izinto zomsebenzi ngefoni yami yini kulokuthi ngixoxe lemuli yami? Nxa kuyikuthi yikho engikwenzayo, kuyawuqinisa kumbe kuyawuxegisa umtshado wami yini? Umkami angawuphendula njani umbuzo lo?’

Ezempucuko zenza senelise ukusebenza loba ngasiphi isikhathi kungelani lokuthi singaphi. Ngizama ngamandla wonke ukuthi ngingenzi okomsebenzi nxa ngilomkami.”—UMatthew.

Xoxani ngokuthi lingazisebenzisa njani ezempucuko. IBhayibhili lithi: “Umuntu ngamunye kangaqhubeki ezifunela okunceda yena, kodwa kafune okunceda omunye.” (1 KwabaseKhorinte 10:24) Xoxa lomkakho ngokuthi lizisebenzisa njani ezempucuko lokuthi kungaphi lapho okufanele lilungise khona. Lingasebenzisa ingxoxo esesihlokweni lesi ukuze libone lapho okumele lilungise khona.

Mina lomkami siyatshelana nxa omunye esesebenzisa kakhulu ifoni kumbe i-tablet. Siyananzelela ukuthi ukusebenzisa ifoni kungaba luhlupho yikho nxa kukhona omunye wethu akusolayo siyakhuluma ngakho.”—UDanielle.

Esikufundileyo: Ungaphileli ezempucuko.

^ indima 6 Ithethwe ebhukwini elithi Reclaiming Conversation—The Power of Talk in a Digital Age.