Yeqa uye kokuphakathi

Ukuncedisa Abahlukuluzwayo

Ukuncedisa Abahlukuluzwayo

Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi: “Ukuhlukuluzwa kwabesifazana luhlupho olukhulu emhlabeni wonke futhi kumele kuthathwe amanyathelo masinyane ukuze kuqedwe.” Inhlanganiso le icabangela ukuthi phose abesifazana abangamaphesenti angu-30 abake bathandana lothile bake bahlukuluzwa kwezemacansini kumbe batshaywa ngumuntu abathandana laye. Kanti njalo umbiko owakhitshwa yinhlanganiso ye-United Nations uthi komunye umnyaka osanda kwedlula kwafa abesifazana abangaba ngu-137 usuku ngalunye bebulawa ngumuntu abathandana laye kumbe yisihlobo. *

Lanxa imibiko itshengisa ukuthi banengi kakhulu abantu abahlukuluzwayo, ngeke sizwisise ukuthi baphakathi kobuhlungu obungakanani.

Ungomunye walabo abahlukuluzwayo yini? Kumbe ukhona yini omaziyo ohlukuluzwayo? Nanku okutshiwo liBhayibhili okungakunceda.

 Nxa uhlukuluzwa akusicala lakho

 Ungaluthola ngaphi uncedo?

 Ukhona ongakududuza

 Ukuhlukuluzwa kuzaphela

 Ungamncedisa njani ohlukuluzwayo?

 Nxa uhlukuluzwa akusicala lakho

Okutshiwo liBhayibhili: “Ngamunye wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu.”—KwabaseRoma 14:12.

Khumbula lokhu: Okuhlukuluzayo nguye olecala.

Akuqondanga ukuthi okuhlukuluzayo asole wena ngalokho yena akwenzayo. Abesifazana akumelanga bahlukuluzwe kodwa kumele bathandwe.—KwabaseKholose 3:19.

Indlela abanye abantu abakhuliswa ngayo ingabangela ukuthi bahlukuluze abanye. Okunye okungabangela lokhu yikuthi bangabe bekhathazwa ngumkhuhlane othile kumbe benatha kakhulu. Lanxa kunjalo umuntu lo uzaziphendulela kuNkulunkulu ngendlela akuphatha ngayo, yikho kumele azimisele ukutshintsha.

 Ungaluthola ngaphi uncedo?

Okutshiwo liBhayibhili: “Amaqhinga . . . ayaphumelela ngabeluleki abanengi.”—IZaga 15:22.

Khumbula lokhu: Bakhona abangakuncedisa nxa kuyikuthi uyesaba kumbe awukwazi ukuthi wenzeni.

Kungani kumele udinge uncedo kwabanye? Nxa uhlukuluzwa kunengi ongahlala ukucabanga. Lokhu kungenza kube nzima ukuthi uthathe liphi inyathelo ngoba uyabe ungakwazi ukuthi kuzahamba njani ngezinto ezilandelayo:

  • Impilo yakho

  • Abantwabakho

  • Okokuziphilisa

  • Indlela omthanda ngayo umkakho

  • Isifiso sokulungisa izinto lomkakho nxa angatshintsha izenzo zakhe

Konke lokhu kungakuqeda amandla, uswele lokuthi wenzeni. Pho ngubani ongakuncedisa?

Umuntu omthembayo angakuncedisa futhi akusekele. Ukuxoxa lomuntu olendaba lawe kungakunceda kakhulu.

Ukufonela inhlanganiso ezincedisa abahlukuluzwayo (ama-hotline) kungenza uthole uncedo masinyane. Abasebenza lapho bangakunika amacebo okuthi ungenzani ukuze uzivikele. Nxa omunye wakho evuma ukuncediswa ukuze ayekele ukukuhlukuluza, abasebenza enhlanganisweni lezi bangamnceda abone ukuthi kumele enzeni.

Abanye abangakuncedisa masinyane ngodokotela, amanesi labanye abaqeqetshelwe umsebenzi lo.

 Ukhona ongakududuza

Okutshiwo liBhayibhili: “UJehova * useduze labo abalezinhliziyo ezephukileyo asindise labo abadabukileyo emoyeni.”—IHubo 34:18.

Khumbula lokhu: UNkulunkulu ukuthembisa ukuthi uzakuncedisa.

UJehova ulendaba lawe. (1 UPhetro 5:7) Uyakuzwisisa konke okucabangayo lokuzwayo ngaphakathi. Angakududuza esebenzisa iLizwi lakhe iBhayibhili. Ufuna uthandaze kuye. Nxa uthandaza, ungamcela ukuthi akunike ukuhlakanipha lamandla ukuze wenelise ukubekezelela isimo okuso.—U-Isaya 41:10.

 Ukuhlukuluzwa kuzaphela

Okutshiwo liBhayibhili: “Umuntu wonke uzahlala ngaphansi kwesihlahla sakhe sevini langaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwa, njalo kakho ozabenza besabe.”—UMikha 4:4.

Khumbula lokhu: IBhayibhili lisithembisa ukuthi sekuseduze ukuthi zonke izimuli zihlalisane ngokuthula.

UJehova uNkulunkulu nguye yedwa ozaqeda zonke inhlupho zabantu. IBhayibhili lithi: “Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusabakhona.” (ISambulo 21:4) Ngalesosikhathi, sizakhohlwa nya ngezinto ezimbi ezasehlelayo ngoba kuyabe sekusenzakala izinto ezinhle kuphela. (U-Isaya 65:17) IBhayibhili lisithembisa impilo enhle kakhulu.

^ indima 2 Esihlokweni lesi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kodwa imicijo eminengi iyasebenza lanxa kuhlukuluzwa abesilisa.

^ indima 29 IBhayibhili lisitshela ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.