Yeqa uye kokuphakathi

OKUNCEDA IMULI | UMTSHADO

Faka Umsebenzi Endaweni Yawo

Faka Umsebenzi Endaweni Yawo

Ezempucuko zingabangela ukuthi umqhatshi wakho, osebenza labo kumbe amakhastoma bahlale bekudinga kokuphela uze ucina ukhohlwa ezinye izinto eziqakathekileyo okugoqela lomtshado wakho.

 Okumele ukwazi

 • Nxa ungananzelelanga ezempucuko zingabangela ukuthi ucine ungasaboni ukuthi kuyini okuqakathekileyo phakathi komsebenzi lomtshado wakho. Nxa abantu bangakufonela kumbe bakuthumele amameseji usutshayisile emsebenzini ungacina ucabanga ukuthi lokhu abakufunayo kuqakatheke kakhulu.

  “Kunzima ukuthi ukwejise lemuli yakho nxa usutshayisile emsebenzini ngoba abantu bayabe belokhu bekuthumela amameseji, bekufonela bekhuluma ngomsebenzi. Uyabe sugijimisa umsebenzi ucine ukhohlwa ukuthi umkakho laye uyakudinga.”—UJeanette.

 • Kumele uhlele kuhle ukuze ungaqakathekisi umsebenzi ukwedlula imuli yakho. Nxa ungahlelanga kuhle umsebenzi ungacina usuphambanisa umtshado wakho.

  “Izikhathi ezinengi umkakho nguye ocina ungaselandaba laye ngoba uyabe usithi, ‘Uzazwisisa uzangithethelela, sizaphela sixoxe ezethu mbayimbayi.’

 Amacebo angakunceda

 • Qakathekisa umtshado wakho. IBhayibhili lithi: “Lokhu uNkulunkulu akuhlanganisileyo akulamuntu okumele akwehlukanise.” (UMathewu 19:6, New American Bible, Revised New Testament) Nxa ungeke uvume ukuthi umuntu ‘alehlukanise’ wena lomkakho, pho ungavumela njani umsebenzi ukuthi ulehlukanise?

  “Amanye amakhastoma ayabe ecabanga ukuthi kumele uwenzele konke akufunayo ngaloba yisiphi isikhathi ngenxa yokuthi ayakubhadala. Kodwa ngiyananzelela ukuthi umtshado wami uqakathekile yikho ngiyawatshela ukuthi angikho ngizabathinta ngamalanga engisebenza ngawo.”—UMark.

  Zibuze, ‘Engikwenzayo kuyatshengisa yini ukuthi ngiyakwazi ukuthi umtshado wami uqakathekile?’

 • Ungaphonguvuma yonke imisebenzi. IBhayibhili lithi: “Kodwa ukuzithoba kuhamba lenhlakanipho.” (IZaga 11:2) Nxa uzithoba awusoze uphonguvuma yonke imisebenzi oyiphiwayo kodwa uzayala kumbe unike abanye.

  “Umsebenzi wami ngowokufaka lokulungisa izimpompi zamanzi. Nxa abantu sebelohlupho bayabe sebengidinga ngamehlo abomvu. Nxa ngingasoze ngenelise ukuyafika ngesikhathi lowomuntu asifunayo ngiyathumela omunye umuntu ahambe.”—UChristopher.

  Zibuze: ‘Ngizimisele yini ukungavumi umsebenzi nxa kuyikuthi uzangenza ngiswele isikhathi sokuba lomkami? Umkakho yena uthini?’

 • Hlelani isikhathi sokuba ndawonye. IBhayibhili lithi: “Zonke izinto zilesikhathi sazo.” (UmTshumayeli 3:1) Nxa kuyikuthi ulokunengi okokwenza lesi yiso isikhathi sokuthi uhlele isikhathi sokuba lomkakho.

  “Lanxa siyabe sibhizi kakhulu emsebenzini, mina lomkami asiyekeli ukuhlela isikhathi sokuba ndawonye, futhi siyanamathela kuso, loba kuyinto encane njengokudla ndawonye loba ukuhambahamba ekhunjini lolwandle, okukhulu yikuthi siyabe sithole isikhathi sokuba sonke kungelalutho olusiphambanisayo.”—UDeborah.

  Zibuze: ‘Ngiyazinika yini isikhathi sokuba lomkami kungelalutho olusiphambanisayo? Umkakho yena uthini?’

 • Citsha ifoni. IBhayibhili lithi: “Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.” (KwabaseFiliphi 1:10) Uyenelisa yini ukuyicitsha ifoni yakho ngesikhathi ulomkakho ukuze ungaphanjaniswa yizinto zomsebenzi?

  “Ngabeka isikhathi sokuma umsebenzi, yikho nxa singatshaya isikhathi leso ngiyacitsha ifoni yami.”—UJeremy.

  Zibuze: ‘Uzizwa ubophekile yini ukuthi uhlale ulayithe ifoni ukwenzela ukuthi nxa umqhatshi wakho kumbe ikhastoma ikudinga ikuthole masinya? Umkakho yena uthini?’

 • Woba ngomuntu ozwisisayo. IBhayibhili lithi: “Kakwaziwe ngabantu bonke ukuthi lina lingabantu abazwisisayo.” (KwabaseFiliphi 4:5) Kuliqiniso sibili ukuthi ngezinye izikhathi umsebenzi ungaphambanisa inhlelo zakho lomkakho. Ngokwesibonelo umsebenzi womkakho ungabe udinga ukuthi afonelwe lanxa esetshayisile. Esimeni esinjalo kumele umzwisise umkakho.

  “Umkami ulebhizimusi encane ayenzayo futhi ngezinye izikhathi bayake bamdinge lanxa esetshayisile. Kwezinye izikhathi ngiyake ngicaphuke. Kodwa angikhathazeki kakhulu ngoba siyazinika isikhathi sokuba ndawonye.”—UBeverly.

  Zibuze: ‘Ngiyamzwisisa yini umkami ngokungakhangeleli okunengi kuye nxa kulomsebenzi omnengi okumele awenze? Umkakho yena uthini?’

 Elingaxoxa ngakho

Ngamunye kazibuze imibuzo le eyedwa. Beselixoxa ngezimpendulo elizitholileyo ndawonye.

 • Umkakho uyake akhale ngokuthi ufika wenze izinto zomsebenzi yini endlini? Wena uthini?

 • Ubona angani ungalungisisa ngaphi endabeni le?

 • Wake wacabanga yini ukuthi umkakho kenelisi ukufaka umsebenzi endaweni yawo?

 • Kuyini ongafisa ukuthi umkakho akwenze ukuze afake umsebenzi endaweni yawo?