Yeqa uye kokuphakathi

OKUNCEDA IMULI

Ongakwenza Ukuze Ungaphonguzonda

Ongakwenza Ukuze Ungaphonguzonda

Umkakho wenza loba atsho into ekucaphulayo, kodwa wena uyazama ukufihla ukuthi usuzondile. Yena uyananzelela ukuthi kukhona okungahambi kuhle abesekubuzisisa ukuthi kuyini okuhluphayo. Ukubuza kwakhe kuyawukhwezela umlilo. Ungenza njani ukuthi ungavuki ngolaka?

 Okumele ukwazi

 • Ulaka lungaphambanisa impilakahle yakho. Ukuchwayisisa kutshengisa ukuthi umuntu engahlala ephonguzonda angabanjwa yiBP, abe lomkhuhlane wenhliziyo, ahlulukelwe futhi kungaphambanisa lendlela ukudla okugayeka ngayo esiswini. Ulaka lungenza umuntu ehluleke ukulala, akhathazeke kakhulu, abe lomkhuhlane wejwabu futhi atshaywe yi-stroke. Yikho iBhayibhili lisithi: “Xwayana lokuzonda . . . , kukhokhelela ebubini kuphela.”​—IHubo 37:8.

 • Ukuqhubeka uzondile kuyingozi. Ukwenza njalo kufanana lokuba lomkhuhlane oyabe ukudla ngaphakathi. Kungenza wehluleke lokuthemba abanye njalo kwenze ukuthi uhlale ubona lokho abakuphambanisayo. Kungacina kusiba nzima ukuthi uphile labanye abantu futhi kungadala uhlupho emulini yakho.

 Ongakwenza

 • Dinga okuhle okwenziwa ngumkakho. Bhala izinto ezintathu ozithandayo ngomkakho. Nxa angakuzondisa zama ukucabanga ngazo. Lokhu kungakunceda ukuthi wehlise ulaka lwakho.

  Isimiso seBhayibhili: “Bongani.”​—KwabaseKholose 3:15.

 •  Funda ukuba ngumuntu othethelelayo. Okokuqala ongakwenza yikuzama ukuzwisisa indlela umkakho abona ngayo izinto. Ukwenza njalo kuzakunceda ukuthi ube lesihawu kumbe ‘uzwelo.’ (1 UPhetro 3:8) Okwesibili zibuze ukuthi: ‘Isizathu sokuzonda kwami sikhulu kakhulu yini okokuthi ngeke ngimthethelele umkami?’

  Isimiso seBhayibhili: “Kumupha udumo ukunganaki ukuqalwa.”​—IZaga 19:11.

 •  Khuluma ngomusa nxa uveza indlela ozizwa ngayo. Ungathandi ukusola umkakho. Esikhundleni sokuthi uthi: “Nxa ungangifoneli ungitshela ukuthi ungaphi uyabe utshengisa ukuthi awulandaba lami” ungathi “Ngiyabe sengikhathazekile nxa kungaba ntambama ngingakwazi ukuthi ungaphi lokuthi uvikelekile yini.” Ukukhuluma ngendlela elomusa kungakunceda ukuthi ungaphonguzonda.

  Isimiso seBhayibhili: “Ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa, ifakwe itshwayi.”​—KwabaseKholose 4:6.

 •  Lalela ngendlela etshengisa inhlonipho. Mlalele umkakho nxa ekhuluma futhi ungamqumi umlomo. Nxa eseqedile, phinda abekutsho ngamazwi akho ukuze ube leqiniso lokuthi umzwisisile. Ukuba ngumuntu olalelayo kuzakunceda ukuthi ungaphonguzonda.

  Isimiso seBhayibhili: ‘Phanga ulalele, uphuze ukukhuluma.’​—UJakhobe 1:19.