Yeqa uye kokuphakathi

OKUNCEDA IMULI

Indlela Ongatshengisa Ngayo Uthando

Indlela Ongatshengisa Ngayo Uthando

Iminyaka nxa ilokhu itshova uthando lwabantu abanengi abatshadileyo luyabe lulokhu luncipha. Kumele ukhathazeke yini nxa lokhu kusenzakala emulini yakho?

 Okumele ukwazi

Uthando luqakathekile ukuze umtshado uqine. Ukudla lamanzi kuqakathekile ukuze siqinise imizimba, yikho ukuhlala utshengisa umkakho ukuthi uyamthanda kuqakathekile ngoba kwenza umtshado wenu uqine. Lanxa sekulesikhathi eside abantu betshadile bayafuna ukuhlala beqinisekiswa ukuthi lokhe besathandwa.

Uthando aluzifuneli okwalo. Uthando lwenza uhlale ufuna ukuthokozisa umkakho. Umuntu okhathalela umkakhe akamtsheli ukuthi uyamthanda kuphela mhla kusitsho kodwa uhlala edinga angakwenza ukuze athokozise umkakhe futhi akwenze.

Okujayelekileyo yikuthi amakhosikazi yiwo afuna ukutshengiswa uthando ukudlula amadoda. Indoda ingabe ingamthontisi umkayo kodwa nxa uthando lwakhona lungolwekuseni lantambama kuphela loba nxa sebesiya emacansini umkayo angacabanga ukuthi kasathandwa. Yikho kuqakathekile ukuthi utshengise umkakho ukuthi uyamthanda ilanga lonke.

 Ongakwenza

Tshengisa uthando ngamazwi. Amazwi alula anjengokuthi “Ngiyakuthanda” loba “Angilaye onjengawe” angenza umkakho abone ukuthi uyathandwa.

Okutshiwo liBhayibhili: “Umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo.”​UMathewu 12:34, The Holy Bible in Ndebele.

Nanti icebo: Akumelanga amazwi la aphelele emlonyeni kuphela. Ungambhalela incwadi, ikhadi loba umlayezo ngefoni.

Tshengisa uthando ngezenzo. Ukumgona loba ukumqabuja kumbe ukumbamba isandla kungamtshengisa umkakho ukuthi uqinisile nxa umtshela ukuthi “Ngiyakuthanda.” Uthando ungalutshengisa ngokumphulula loba ngokumkhangela ngamehlo agcwele uthando lokumthengela isipho. Okunye ongakwenza yikumthwalela isikhwama, ukumvulela umnyango, ukugezisa imiganu, ukumncedisa ukuwatsha loba ukupheka. Abafazi abanengi nxa besenzelwa izinto lezi bahle babone ukuthi bayathandwa okuzwayo.

Okutshiwo liBhayibhili: “Kasingathandi ngamazwi loba ulimi kuphela kodwa ngezenzo langeqiniso.”​—1 UJohane 3:18.

Nanti icebo: Umthande ngendlela owawumthanda ngayo lingakatshadi.

Chithani isikhathi lindawonye. Ukuchitha isikhathi lindawonye kuyawuqinisa umtshado wenu njalo kwenza umkakho abone ukuthi uyakholisa ukuba laye. Kungaba nzima ukuthola isikhathi sokuba lodwa nxa kuyikuthi lilabantwana kumbe kulezinto ezinengi okumele lizilungise. Okunye elingakwenza yikuthi like liphume lelule inyawo libabili libethwe ngumoya.

Okutshiwo liBhayibhili: Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”​KwabaseFiliphi 1:10, NW.

Nanti icebo: Abanye abahlala bebambekile ngomsebenzi bayahlela ilanga elilodwa kumbe impelaviki eyodwa ukuthi bangabambi lutho ukuze batshone bebabili.

Mazi umkakho. Lokho esikudingayo ukuze sibone ukuthi siyathandwa kuyatshiyana. Yikho kumele lixoxe ukuze ube kwazi ukuthi omunye ufuna umenzeleni ukuze abone ukuthi uyamthanda. Nxa usukwazi kumele usebenze gadalala ukuze umtshengise ukuthi uyamthanda. Ungakhohlwa ukuthi uthando luqakathekile ukuze umtshado wakho uhlale uqinile.

Okutshiwo liBhayibhili: “Uthando . . . kaluzifuneli okwalo.”​—1 KwabaseKhorinte 13:4, 5.

Nanti icebo: Kulokuthi uhlale ukhangela ukuthi wena uthandwa kangakanani zibuze ukuthi, ‘Ngingenzani ukuze kubelula ukuthi umkami angithande?’