Yeqa uye kokuphakathi

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?UJesu Khristu uyinkosi yoMbuso kaNkulunkulu

Uyini UMbuso KaNkulunkulu?UJesu Khristu uyinkosi yoMbuso kaNkulunkulu

Impendulo yeBhayibhili

 UMbuso kaNkulunkulu nguhulumende okhona sibili owasungulwa nguJehova. IBhayibhili liphinda liwubize ngokuthi ‘nguMbuso wezulu’ ngoba ubusa usezulwini. (UMakho 1:14, 15; UMathewu 4:17) UMbuso kaNkulunkulu ufanana lemibuso yabantu ngezindlela ezinengi kodwa wona ungcono kakhulu kulayo.

  •   Ababusayo. UNkulunkulu ukhethe uJesu Khristu ukuthi abe nguMbusi woMbuso wakhe njalo wamupha lamandla edlula awaloba ngubani. (UMathewu 28:18) UJesu uwasebenzisa kuhle amandla akhe. Lokhu kwakhanya ngendlela ayesenza ngayo ngesikhathi esemhlabeni. (UMathewu 4:23; UMakho 1:40, 41; 6:31-34; ULukha 7:11-17) UNkulunkulu usebenzisa uJesu ukuthi akhethe abantu azabusa labo. Abantu laba bakhethwa ezizweni zonke ukuze ‘babuse emhlabeni.’—ISambulo 5:9, 10.

  •   Isikhathi sokubusa. Imibuso yabantu iyaphelelwa yisikhathi kodwa okaNkulunkulu wona ‘awusoze ubhidlizwe lanini.’—UDanyeli 2:44.

  •   Abazabuswa. Loba ngubani owenza intando kaNkulunkulu angaba yisizalwane soMbuso lo kungelani lokuthi ungumhlobo bani.—ImiSebenzi 10:34, 35.

  •   Imithetho. EMbusweni kaNkulunkulu kulemithetho eqondisa izizalwane zawo ukuthi zibalekele imikhuba emibi futhi ziziphathe kuhle. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi: “‘Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langengqondo yakho yonke.’ Yiwo oyingqala njalo odlula yonke imilayo. Owesibili unjengawo: ‘Thanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.’” (UMathewu 22:37-39) Ukuthanda uNkulunkulu lomakhelwana kwenza izizalwane zoMbuso kaNkulunkulu zizimisele ukunceda abanye.

  •   Imfundo. Ababuswa nguMbuso kaNkulunkulu bafundiswa indlela okumele baziphathe ngayo.—U-Isaya 48:17, 18.

  •   Inhloso. UMbuso kaNkulunkulu kawuhuquluzi imali zabantu ukuze unothise ababusayo. Okuhle yikuthi uzakwenza ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni lokuthi bonke abathanda uNkulunkulu baphile epharadayisi kuze kube nini lanini.—U-Isaya 35:1, 5, 6; UMathewu 6:10; ISambulo 21:1-4.