Yeqa uye kokuphakathi

USathane Wadalwa NguNkulunkulu Yini?

USathane Wadalwa NguNkulunkulu Yini?

Impendulo yeBhayibhili

IBhayibhili litshengisa ukuthi uNkulunkulu kazange adale uDeveli kodwa wadala ingilosi eyacina isiba nguDeveli. Nanku elikutshoyo ngoNkulunkulu: “Imisebenzi yakhe iphelele, njalo zonke izindlela zakhe zilungile. UNkulunkulu othembekileyo ongenzi okubi, uqotho njalo ulungile yena.” (UDutheronomi 32:3-5) Amazwi la atshengisa ukuthi kulesikhathi lapho uSathane uDeveli ayeyingilosi kaNkulunkulu elalelayo.

KuJohane 8:44 uJesu wakhuluma ngoDeveli wathi “kazange ame eqinisweni.” Lokhu kutsho ukuthi kulesikhathi lapho ayeke wakhuluma khona iqiniso.

Ingilosi le eyacina isinguSathane layo yadalwa ilenkululeko yokuzikhethela ukwenza okuhle loba okubi. Yikho yakhetha ukuphikisana loNkulunkulu futhi yadukisa labantu bokuqala bayilandela. Ngokwenza lokhu ingilosi le yaba nguSathane okutsho ukuthi “uMphikisi.”—UGenesisi 3:1-5; ISambulo 12:9.