Yeqa uye kokuphakathi

USathane Nguye Obangela Konke Ukuhlupheka Yini?

USathane Nguye Obangela Konke Ukuhlupheka Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 IBhayibhili liveza ukuthi uSathane uDeveli ukhona sibili lokuthi usebenzisa amanga lobuqili ukuze adukise abantu. Liphinda lithi “uqhubeka ezenza ingilosi yokukhanya.” (2 KwabaseThesalonika 2:9, 10; 2 KwabaseKhorinte 11:14) Izinto ezimbi ezenzakalayo zitshengisa ukuthi uSathane ukhona sibili.

 Lanxa kunjalo, uSathane kayisuye obangela konke ukuhlupheka. Kungani sisitsho njalo? Ngoba uNkulunkulu wadala umuntu elenkululeko yokuzikhethela ukwenza okuhle loba okubi. (UJoshuwa 24:15) Nxa singakhetha ukwenza okubi siyavuna lokho esikuhlanyelileyo.—KwabaseGalathiya 6:7, 8.