Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 Sonke silamabizo. Yikho kulengqondo ukuthi uNkulunkulu laye abe lebizo. Amabizo enza abantu bazane ngcono. Ukwazi ibizo likaNkulunkulu lakho kuzasinceda ukuthi sibe ngabangane bakhe.

 IBhayibhili lithi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami.” (U-Isaya 42:8) UNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi. Amanye akhona ngathi: “Nkulunkulu uSomandla,” “Nkosi ebusayo” lelithi “Mdali.” Loba kunjalo ufuna izinceku zakhe zisebenzise ibizo lakhe elithi Jehova.—UGenesisi 17:1; ImiSebenzi 4:24; 1 UPhetro 4:19.

 AmaBhayibhili amanengi alalo ibizo likaNkulunkulu ku-Eksodusi 6:3. Ivesi le ithi: “Ngazibonakalisa ku-Abhrahama, ku-Isaka lakuJakhobe njengoNkulunkulu uSomandla, kodwa ngegama elithi ‘Jehova’ kangizange ngizibonakalise kubo.”

 Sekuyiminyaka eminengi kakhulu ibizo elithi Jehova libhalwa ngalindlela. Ezinye izikhwicamfundo ezihlola iBhayibhili zithi kungcono ukusebenzisa ibizo elithi “Yahweh” kodwa iqiniso yikuthi abantu abanengi bazi elithi Jehova. Ingxenye yokuqala yeBhayibhili yalotshwa ngesiHebheru. Nxa ubala ngolimi lolu usukela kwesokudla usiya kwesenxele. Ibizo likaNkulunkulu limelwa ngongwaqa laba abane יהוה ngesiHebheru. Ongwaqa laba babizwa ngokuthi yi-Tetragrammaton futhi nxa behunyutshelwa olimini lwesiNgisi baba ngu-YHWH.