Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Ukhona Yini?

UNkulunkulu Ukhona Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye ukhona njalo iBhayibhili lilobufakazi balokho. Lisikhuthaza ukuthi siqinise ukholo lwethu kuNkulunkulu ngokusebenzisa ‘amandla ethu okucabanga’ kanye ‘lokuqedisisa’ hatshi ukuthi siphongukholwa esikuzwa emasontweni. (KwabaseRoma 12:1; 1 UJohane 5:20) Nanku okunye esikuthola eBhayibhilini okutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhona:

  •   Izinto eziphilayo ezisemhlabeni lendlela umhlaba ohlelwe kuhle ngayo kutshengisa ukuthi uMdali ukhona sibili. IBhayibhili lithi: “Phela yonke indlu yakhiwa ngomunye umuntu, kodwa umakhi wezinto zonke nguNkulunkulu.” (KumaHebheru 3:4) Kulula ukukuzwisisa lokho njalo izikhwicamfundo ezinengi ziyakukholwa. *

  •   Abantu bazalwa belesifiso sokufuna ukuzwisisa ukuthi baphilelani. Lanxa singathola yonke into esiyidingayo empilweni, nxa singakwazi ukuthi siphilelani ngeke sisuthiseke. Lokhu kubangelwa yikuthi ‘siyananzelela ukuthi kumele sikhokhelwe nguNkulunkulu,’ okutsho ukuthi silesifiso sokumazi lesokumkhonza. (UMathewu 5:3; ISambulo 4:11) Isifiso lesi siyibufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona njalo sitshengisa lokuthi unguMdali olothando ofuna simazi.—UMathewu 4:4.

  •   EBhayibhilini kuleziphrofetho ezabhalwa kusasele isikhathi eside ukuthi zigcwaliseke njalo zenzakala njengoba nje kwakuphrofethiwe. Lokhu kutshengisa ukuthi kakho omunye umuntu ongakwenza lokho ngaphandle kukaNkulunkulu.—2 UPhetro 1:21.

  •   Ababhala iBhayibhili babelolwazi lwesayensi olwedlula olwabanye abantu abaphila ngesikhathi sabo. Ngokwesibonelo, abantu abanengi kudala babekholwa ukuthi umhlaba ubanjwe zinyamazana ezinjengendlovu, ingulungundu kumbe inkabi. Kodwa iBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘uphanyeke umhlaba phezu kweze.’ (UJobe 26:7) Liphinda lithi umhlaba ‘uyindingilizi’ kumbe uyisigombolozi. (U-Isaya 40:22) Abantu abanengi bakholwa ukuthi izibonelo lezi zitshengisa ukuthi labo ababhala iBhayibhili babekutshelwa nguNkulunkulu lokho ababekubhala.

  •   IBhayibhili liphendula imibuzo eminengi enzima njalo ukungatholi izimpendulo ezisuthisayo kungenza umuntu angakholwa kuNkulunkulu. Ngokwesibonelo, nxa kuyikuthi uNkulunkulu ulothando futhi ulamandla ukwedlula loba ngubani, kuyini okwenza kube lokuhlupheka lezinto ezimbi emhlabeni? Kuyini okwenza amasonto ehluleke ukwenza okulungileyo?—KuThithusi 1:16.

^ Ngokwesibonelo, isikhwicamfundo okuthiwa ngu-Allan Sandage owayeyisazi sezinkanyezi wabhala wathi akwenzi ukuthi sithi izinto ezisemhlabeni lasemkhathini zaphongutshaya umazivelela. Kumele ukuthi ukhona owazihlela kuhle. Waphinda wathi kunzima ukuthi amzwisise uNkulunkulu kodwa nxa ebona izinto ezimangalisayo ezikhona kumenza acabange ukuthi nguye okumele ukuthi wazenza.