Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 IBhayibhili likuveza egcekeni ukuthi uNkulunkulu ayisuye obangela ukuhlupheka. Ngesikhathi edala abantu wayengahlosanga ukuthi bahlupheke. Abantu bokuqala yibo abakhetha ukuhlamukela uNkulunkulu ngoba babefuna ukuzikhethela bona okuhle lokubi. Lokhu kwaletha impumela emibi kakhulu.

 Lamuhla siyahlupheka ngenxa yokungalaleli kwabo. Kodwa lokhu ayisikho uNkulunkulu ayekuhlosile.

 IBhayibhili lithi: “Ekulingweni, kakho omele athi, “UNkulunkulu uyangilinga.” Ngoba uNkulunkulu angeke alingwe yibubi, kumbe alinge umuntu.” (UJakhobe 1:13) Ukuhlupheka kungehlela loba ngubani okugoqela lalabo abathandwa nguNkulunkulu.