Yeqa uye kokuphakathi

Unjani UDeveli?

Unjani UDeveli?

Impendulo yeBhayibhili

UDeveli uyisidalwa somoya, yikho ngeke simbone ngoba kalamzimba ofanana lowethu.—Kwabase-Efesu 6:11, 12.

Abantu bandise ukudweba uDeveli eyinyamazana enjengembuzi elempondo lomsila njalo ethwele ifologwe. Abanye bathi imifanekiso le yaqalisa ukudwetshwa ngabadwebi abaphila eminyakeni engu-1000 eyadlulayo futhi kukhanya badweba imifanekiso enjalo ngenxa yezinganekwane ababezizwa.

 IBhayibhili lithi uDeveli unjani?

IBhayibhili lisebenzisa iziqathaniso ezimayelana loDeveli ezisinceda sizwisise ubuntu bakhe hatshi ukuthi ukhangeleka njani. Nanzi ezinye iziqathaniso zakhona:

  • Ingilosi yokukhanya. Wenza angathi unika abantu okuhle esenzela ukuthi balandele imfundiso zakhe hatshi ezikaNkulunkulu.—2 KwabaseKhorinte 11:14.

  • Isilwane esibhongayo. Uhlasela abantu bakaNkulunkulu ngesihluku esikhulu.—1 UPhetro 5:8.

  • Umgobho. Uyesabeka, ulamandla njalo udala umonakalo omkhulu.—ISambulo 12:9.