Yeqa uye kokuphakathi

Ungenzani Ukuze Uphile Phakade?

Ungenzani Ukuze Uphile Phakade?

Impendulo yeBhayibhili

IBhayibhili lithi: “Umuntu owenza intando kaNkulunkulu uphila kuze kube nininini.” (1 UJohane 2:17) Kodwa kumele wenzeni ukuze uthole impilo enjalo?

  • Funda ngoNkulunkulu langeNdodana yakhe uJesu. UJesu wathandaza kuNkulunkulu wathi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso, loJesu Khristu omthumileyo.’ (UJohane 17:3) Kuyini okungasinceda ukuthi sazi uNkulunkulu loJesu? Yikufunda iBhayibhili lokusebenzisa elikutshoyo. * UJehova uNkulunkulu nguye owasidalayo njalo nguye osinika ukuphila. Yikho ukubala iBhayibhili kusinceda sizwisise indlela acabanga ngayo. (ImiSebenzi 17:24, 25) Kusinceda lokuthi sifunde okunengi ngeNdodana yakhe uJesu ‘elamazwi okuphila okungapheliyo.’​—UJohane 6:67-69.

  • Woba lokholo emhlatshelweni kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukuze ‘azokhonza’ njalo ‘anikele ngokuphila kwakhe kube lihlawulo labanengi.’ (UMathewu 20:28) Inhlawulo kaJesu yasivulela ithuba lokuphila phakade emhlabeni olipharadayisi. * (IHubo 37:29) UJesu wathi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.” (UJohane 3:16) Kumele sibe lokholo kuJesu, silandele lokho akufundisayo njalo sizimisele ukwenza intando kaYise.​—UMathewu 7:21; UJakhobe 2:17.

  • Woba ngumngane kaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna sisondele kuye njalo sibe ngabangane bakhe. (UJakhobe 2:23; 4:8) Uzahlala ekhona kuze kube phakade. Kasoze afe loba sekutheni futhi ufuna labangane bakhe baphile kuze kube nininini. ILizwi lakhe lisitshela ukuthi ufuna siphile nini lanini.​—IHubo 22:26.

Imibono Engaqondanga Mayelana Lokuphila Okungapheliyo

Okungaqondanga: Kulemizamo eyenziwa ngabantu ezakwenza siphile phakade.

Okuqondileyo: Ingcitshi zokwelapha zizama ukungezelela iminyaka abantu abayiphilayo kodwa iqiniso yikuthi ezikwenzayo akusoze kusinike impilo engapheliyo. UNkulunkulu nguye yedwa ongasinika ukuphila okuphakade ngoba ‘ungumthombo wokuphila.’ (IHubo 36:9) IBhayibhili lisithembisa ukuthi “uzakuginya kokuphela ukufa” abesenika bonke abantu abathembekileyo ithuba lokuphila phakade emhlabeni.​—U-Isaya 25:8; 1 UJohane 2:25.

Okungaqondanga: Ngabantu bomhlobo othile abazaphila kuze kube phakade.

Okuqondileyo: UNkulunkulu kakhethi. ILizwi lakhe lithi “wamukela abantu benhlanga zonke abamesabayo, abenza okulungileyo.” (ImiSebenzi 10:34, 35) Bonke abantu abalalela uNkulunkulu bazaphila phakade kungelani lokuthi bavela kuliphi ilizwe loba ukuthi bangumhlobo bani.

Okungaqondanga: Ukuphila phakade akusoze kubemnandi.

Okuqondileyo: UNkulunkulu nguye othembisa ukusinika impilo engapheliyo. Uyasithanda njalo ufuna sikukholise ukuphila. (UJakhobe 1:17; 1 UJohane 4:8) Usiphe imisebenzi eyenza sisuthiseke ngoba uyakwazi ukuthi yikho okwenza sithokoze. (UmTshumayeli 3:12) UNkulunkulu uthembisa ukuthi labo abazaphila emhlabeni bazakholisa ngoba bazabe besenza imisebenzi ebathokozisayo futhi enceda abanye.​—U-Isaya 65:22, 23.

Abazaphila phakade bazathola ithuba lokuqhubeka befunda okunengi ngoMdali wabo langemisebenzi yakhe emangalisayo. UJehova wadala abantu belesifiso sokuphila phakade lesokwazi okunengi ngaye. Kodwa iqiniso yikuthi kabasoze ‘bafinyelele kulokho uNkulunkulu akwenzayo kwasekuqaleni kusiya ekupheleni.’ (UmTshumayeli 3:10, 11) Abazaphila phakade emhlabeni bazaqhubeka befunda izinto ezintsha njalo besenza imisebenzi etshiyeneyo.

^ indima 2 OFakazi bakaJehova balohlelo lokufunda labantu iBhayibhili mahala. Ukuze uthole okunengi ngohlelo lolu bukela ividiyo ethi Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

^ indima 3 Khangela isihloko esithi “UJesu Usisindisa Njani?