Yeqa uye kokuphakathi

UMbuso KaNkulunkulu Yinto Esenhliziyweni Yakho Yini?

UMbuso KaNkulunkulu Yinto Esenhliziyweni Yakho Yini?

Impendulo yeBhayibhili

Hatshi, uMbuso kaNkulunkulu awukho ezinhliziyweni zamaKhristu. * IBhayibhili liwubiza ngokuthi ‘ngumbuso wezulu.’ (UMathewu 4:17) Lokhu kwenza sibone ukuthi nguhulumende obusa usezulwini. Nanku okunye okutshiwo liBhayibhili:

  • UMbuso kaNkulunkulu ulababusi, ulababuswayo, ulemithetho futhi inhloso yawo yikuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini lasemhlabeni.​—UMathewu 6:10; ISambulo 5:10.

  • UMbuso kaNkulunkulu uzabusa “bonke abantu, lezizwe zonke labantu bendimi zonke.” (UDanyeli 7:13, 14) Abazabusa eMbusweni lo bakhethwa nguNkulunkulu ngokwakhe.​—IHubo 2:4-6; U-Isaya 9:7.

  • UJesu watshela abaphostoli bakhe ababethembekile ukuthi babezabusa laye behlezi “ezihlalweni zobukhosi.”​—ULukha 22:28, 30.

  • UMbuso kaNkulukulu ulezitha ozacina uzibhubhisile.​—IHubo 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 KwabaseKhorinte 15:25, 26.

IBhayibhili alifundisi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu nguhulumende obusa enhliziyweni zabantu. Elisitshela khona yikuthi ‘ilizwi lombuso’ loba ‘ivangeli lombuso’ kumele lithinte inhliziyo zethu.​—UMathewu 13:19; 24:14.

Kutshoni ukuthi “uMbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu”?

Indlela uLukha 17:21 abhalwe ngayo kwamanye amaBhayibhili yenza abanye abantu bangabi kwazi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ungaphi. Ivesi le ithi “uMbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.” Ukwazi indaba yonke kuzasinceda siyizwisise kuhle.

UMbuso kaNkulunkulu wawungekho ezinhliziyweni zabaFarisi ngoba babephikisa uJesu futhi bengababulali

UJesu wayekhuluma labaFarisi ababemphikisa futhi amadoda la aba lesandla ekubulaweni kwakhe. (UMathewu 12:14; ULukha 17:20) Kulengqondo yini ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawungaba sezinhliziyweni zabantu abanjalo? UJesu wabatshela wathi: “Ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lokungcola.”​—UMathewu 23:27, 28.

Amanye amaBhayibhili awabeka kuhle amazwi kaJesu akuLukha 17:21. Athi: “UMbuso kaNkulunkulu ulani khonapha.” (Contemporary English Version) “UMbuso kaNkulunkulu undawonye lani.” (New World Translation, footnote) UMbuso kaNkulunkulu ‘wawundawonye’ labaFarisi ngoba uJesu inkosi yoMbuso lo wayelabo khonapho.​—ULukha 1:32, 33.

^ indima 3 Amasonto amanengi afundisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yinto esenhliziyweni yomuntu. Ngokwesibonelo elinye ibhuku lamaKatolika lithi uMbuso kaNkulunkulu “yikubusa kwakhe enhliziyweni yomuntu ngamunye.” Ibhuku elabhalwa nguPapa uBenedict XVI lalo lithi “uMbuso kaNkulunkulu yinto esenhliziyweni yomuntu olalelayo.”