Yeqa uye kokuphakathi

Ungenzani Ukuze Uzwisise IBhayibhili?

Ungenzani Ukuze Uzwisise IBhayibhili?

Impendulo yeBhayibhili

 IBhayibhili lilamacebo azakuncedisa ukuthi ulizwisise. Kungelani lokuthi ungubani, ungawazwisisa amazwi aseBhayibhilini ngoba ‘awanzima kakhulu njalo awakhatshana lawe.’—UDutheronomi 30:11.

Okungakunceda uzwisise iBhayibhili

  1.   Woba ngumuntu othobekileyo. Kwamukele ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu futhi ube ngumuntu othobekileyo ngoba uNkulunkulu umelana labaziphakamisayo. (1 KwabaseThesalonika 2:13; UJakhobe 4:6) Kodwa akumelanga uphongukholwa loba yini oyizwayo ungelabufakazi. Phela uNkulunkulu ufuna usebenzise ‘amandla akho okucabanga.’—KwabaseRoma 12:1, 2.

  2.   Thandaza ucela ukuhlakanipha. IBhayibhili lithi “ungathembi okwakho ukuzwisisa.” (IZaga 3:5) Kodwa ‘qhubeka ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu’ ukuze uzwisise iBhayibhili.—UJakhobe 1:5.

  3.   Kwenze zikhathi zonke. Zama ukubala iBhayibhili nsuku zonke kulokuthi ulibale lapha lalaphayana.—UJoshuwa 1:8.

  4.   Khetha indaba ofuna ukuyibala. Khetha indaba eyodwa ngasikhathi sinye ukuze uzwisise ukuthi iBhayibhili lithini ngayo. Ungaqalisa ngokulula besekusithi ngokuya kwesikhathi ubusufunda ‘okwabavuthiweyo’ loba okwabalokholo oluqinileyo. (KumaHebheru 6:1, 2) Ukukhetha izihloko kuzakunika ithuba lokuthi uqathanise amavesi atshiyeneyo futhi kuzakunceda lokuthi uyizwisise ngcono iMibhalo, ikakhulu leyo ekhanya ‘inzima ukuzwisisa.’—2 UPhetro 3:16.

  5.   Ncediswa ngabanye. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi samukele ukuncediswa ngabanye abantu abangabe belizwisisa ngcono kulathi. (ImiSebenzi 8:30, 31) OFakazi BakaJehova balohlelo lokufunda labantu iBhayibhili mahala. Benza lokho okwakusenziwa ngamaKhristu akuqala ngoba labo bachasisela abantu iMibhalo njalo babonisane labo ukuze bayizwisise.—ImiSebenzi 17:2, 3.

Ongakudingiyo ukuze uzwisise iBhayibhili

  1.   Ukuba ngumuntu ofunde kakhulu. Abaphostoli bakaJesu abangu-12 babeyizwisisa iMibhalo njalo beyifundisa abanye lanxa abantu babesithi ‘abafundanga futhi bangabantu makhaza.”—ImiSebenzi 4:13.

  2.   Akudingi ukuthi ube lemali. Ungazifundela iBhayibhili mahala. UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Lamukele mahala, phanini mahala.”—UMathewu 10:8.