Yeqa uye kokuphakathi

Ukuthula Emhlabeni Wonke—Kungani Kufunakala?

Ukuthula Emhlabeni Wonke—Kungani Kufunakala?

Impendulo yeBhayibhili

 Imizamo yabantu yokuthi kube lokuthula emhlabeni kayisoze iphumelele ngenxa yezizatho ezilandelayo:

  •   “Umuntu akusikho kwakhe ukuthi aqondise izinyathelo zakhe.” (UJeremiya 10:23) Abantu abadalelwanga ukuthi bazibuse futhi abalalungelo lokubusa abanye, yikho-ke abasoze benelise ukuletha ukuthula emhlabeni.

  •   ‘Lingathembi izikhulu, lomuntu okungekho kuye usizo. Lapho esesifa, uyabuyela emhlabathini; ngalolosuku amacebo akhe ayaphela.’ (IHubo 146:3, 4, The Holy Bible in Ndebele) Lanxa ohulumende abakhona lamuhla bengabe belenhloso ezinhle, kabenelisi ukuqeda lokho okubangela izimpi.

  •   ‘Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo ngoba abantu bazakuba . . . ngabalolaka, abangakuthandiyo okuhle, abangabathengisi, abalenkani, abazikhukhumezayo.’ (2 KuThimothi 3:1-4) Siphila “ezinsukwini zokucina” lapho okugcwele khona ububi obubangela ukuthi kungabi lokuthula emhlabeni.

  •   “Maye ngomhlaba langolwandle ngoba uDeveli wehlele kini ethukuthele kakhulu, esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane.” (ISambulo 12:12) UDeveli yisitha sikaNkulunkulu esaphoselwa emhlabeni futhi sikhuthaza abantu ukuthi benze okubi. Ngeke kube lokuthula emhlabeni ingqe nje uDeveli elokhu ‘esaseyinkosi yalo umhlaba.’—UJohane 12:31.

  •   “[UMbuso kaNkulunkulu] uzayibhidliza yonke leyomibuso [ephikisana laye] iphele, kodwa wona uzakuma laphakade.” (UDanyeli 2:44) UMbuso kaNkulunkulu yiwo kuphela ozenelisa ukuletha ukuthula emhlabeni wonke.—IHubo145:16.