Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Ngokuqedisa Umuntu Osegulela Ukufa Ngendlela Engasoze Imzwise Ubuhlungu?

IBhayibhili Lithini Ngokuqedisa Umuntu Osegulela Ukufa Ngendlela Engasoze Imzwise Ubuhlungu?

Impendulo YeBhayibhili

IBhayibhili alithi bha ngendaba le. * Kodwa elisitshela khona ngokuphila kwenza siyiziwisise kuhle indaba le. Ukubulala kubi kodwa akudingakali ukuthi uzikhathaze kakhulu ngokufuna ukuqhubeka uphila khona kungaselathemba.

IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu unguMdali wethu futhi nguye ‘umthombo wokuphila.’ (IHubo 36:9; ImiSebenzi 17:28) Uyakuqakathekisa ukuphila yikho akavumeli ukuthi omunye umuntu abulawe futhi kafuni umuntu ozibulalayo. (U-Eksodusi 20:13; 1 UJohane 3:15) Okunye futhi iBhayibhili elisitshela khona yikuthi kumele sizame ukuvikela ukuphila kwethu lokwabanye. (UDutheronomi 22:8) Kuyacaca-ke ukuthi uNkulunkulu ufuna sikuqakathekise ukuphila.

Kuthiwani nxa umuntu esebangwa lezibi?

IBhayibhili alikuvumeli ukuthi umuntu abulawe lanxa esekukhangele ukufa. Okwenzakala eNkosini uSawuli kuyasinceda ukuthi sikuzwisise lokhu. Ngesikhathi esempini walimala kakhulu wasecela umthwali wezikhali zakhe ukuthi ambulale. (1 USamuyeli 31:3, 4) Umthwali wezikhali zikaSawuli wala ukwenza lokhu. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile eyinye indoda yaqamba amanga yathi yiyo ebulele uSawuli. UDavida wathi indoda le ilecala legazi, futhi yiyo indlela uJehova ayebona ngayo indaba yakhona.​—2 USamuyeli 1:6-16.

Kumele Kuzanywe Ngazo Zonke Izindlela Yini Ukuthi Umuntu Aqhubeke Ephila?

IBhayibhili alitsho ukuthi umuntu kumele enze loba yini ukuze engeze isikhathi sokuphila kwakhe nxa kuzikhanyela ukuthi usezakufa. Litshengisa ukuthi ukufa yisitha sethu esikhulu njalo kubangelwa yisono esizalwa silaso. (KwabaseRoma 5:12; 1 KwabaseKhorinte 15:26) Lanxa singakufuni ukufa, akumelanga sikwesabe ngoba uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzabavusa abafileyo. (UJohane 6:39, 40) Nxa sikuqakathekisa ukuphila sizadinga izindlela ezingcono zokwelatshwa kodwa kasisoze sikhathazeke ngokudinga ezokwengeza amalanga okuphila khona sesikukhangele ukufa.

Ukuzibulala yisono esingeke sithethelelwe yini?

Hatshi, ngoba iBhayibhili liyasitshela ukuthi yiziphi izono ezingeke zithethelelwe kodwa kaliqambi ukuzibulala. Lanxa ukuzibulala kuyisono esikhulu, * uNkulunkulu uyazwisisa ukuthi okwenza abanye bazibulale yikugula ingqondo, ukukhathazeka kakhulu lezinye izinto ezingabe zilufuzo. (IHubo 103:13, 14) Okuhle yikuthi abakhathazekileyo uyabaduduza esebenzisa iLizwi lakhe. Kanti njalo iBhayibhili lithi kuzakuba “lokuvuka kwabafileyo, abalungileyo lababi.” (ImiSebenzi 24:15) Lokhu kutshengisa ukuthi labantu abenza izono ezinkulu ezinjengokuzibulala labo balethemba lokuvuswa.

^ indima 1 Ukuqedisa umuntu osegulela ukufa kusetshenziswa indlela engasoze imzwise ubuhlungu “yikubulala umuntu ogula kakhulu kumbe olimeleyo ukuze angaqhubeki esizwa ubuhlungu.” (Merriam-Webster Learner’s Dictionary) Nxa udokotela eqedisa umuntu osesimeni esinjalo uyabe esenzela ukuthi angaqhubeki esizwa ubuhlungu.

^ indima 5 Abantu abazibulalayo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini babesenza izinto ezimbi ezingafunwa nguNkulunkulu.​—2 USamuyeli 17:23; 1 AmaKhosi 16:18; UMathewu 27:3-5.