Yeqa uye kokuphakathi

Ukukholwa KuJesu Yikho Kodwa Okufunekayo Yini Ukuze Umuntu Asindiswe?

Ukukholwa KuJesu Yikho Kodwa Okufunekayo Yini Ukuze Umuntu Asindiswe?

Impendulo yeBhayibhili

AmaKhristu ayakholwa ukuthi uJesu wafela izono zabantu bonke. (1 UPhetro 3:18) Kodwa ukukholwa ukuthi uJesu nguMsindisi ayisikho kodwa okungenza umuntu asindiswe. Phela lamadimoni ayakwazi ukuthi uJesu “uyiNdodana kaNkulunkulu” kodwa lokhu akutsho ukuthi azasindiswa.—ULukha 4:41; UJuda 6.

 Kumele ngenzeni ukuze ngisindiswe?

  • Kumele ukholwe ukuthi uJesu wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yezono zethu. (ImiSebenzi 16:30, 31; 1 UJohane 2:2) Lokhu kuhlanganisa lokukholwa ukuthi uJesu ngumuntu sibili owake waphila emhlabeni lokuthi konke iBhayibhili elikutshoyo ngaye kuliqiniso.

  • Kumele ufunde iqiniso eliseBhayibhilini. (2 KuThimothi 3:15) IBhayibhili lithi umphostoli uPhawuli loSila batshela umgcinijele bathi: “Kholwa eNkosini uJesu, uzasindiswa.” Ngemva kwalokho basebemfundisa “ilizwi likaJehova.” * (ImiSebenzi 16:31, 32) Lokhu kutshengisa ukuthi umgcinijele kwakumele azwisise iLizwi likaNkulunkulu ukuze akholwe kuJesu. Kwakufanele abe lolwazi oluqondileyo lweqiniso.—1 KuThimothi 2:3, 4.

  • Kumele uphenduke. (ImiSebenzi 3:19) Lokhu kutsho ukuzisola ngezinto ezimbi owawuzicabanga kumbe uzenza. Ukuphenduka kwakho kuzakhanya nxa ungatshiya izinto ezingafunwa nguNkulunkulu ubususenza ‘imisebenzi etshengisa ukuthi usuphendukile.’—ImiSebenzi 26:20.

  • Kumele ubhabhathizwe. (UMathewu 28:19) UJesu wathi labo abafuna ukuba ngabalandeli bakhe kumele babhabhathizwe. Umgcinijele esike sakhuluma ngaye laye wabhabhathizwa. (ImiSebenzi 16:33) Langesikhathi umphostoli uPhetro efundisa ixuku labantu ngoJesu, bonke “abemukela ilizwi lakhe ngentokozo babhabhathizwa.”—ImiSebenzi 2:40, 41.

  • Kumele ulandele okwatshiwo nguJesu. (KumaHebheru 5:9) Abalandeli bakaJesu kumele balalele “izinto zonke” abalaye zona futhi lokhu kukhanya ngendlela abaphila ngayo. (UMathewu 28:20) Abezwa kuphelele khonapho kodwa bayakwenza “okutshiwo lilizwi.”—UJakhobe 1:22.

  • Qinisela kuze kube sekucineni. (UMakho 13:13) Abalandeli bakaJesu kumele ‘baqinisele’ ukuze basindiswe. (KumaHebheru 10:36) Ngokwesibonelo kusukela esiba ngumKhristu, umphostoli uPhawuli walalela konke okwatshiwo nguJesu, wahlala ethembekile kuNkulunkulu njalo waqinisela waze wayakufa.—1 KwabaseKhorinte 9:27.

 “Umthandazo Wesoni” ungakwenza usindiswe yini?

Kwamanye amasonto kwenziwa umkhuleko obizwa ngokuthi “nguMthandazo Wesoni” kumbe “uMthandazo Wokusindiswa.” Nxa besenza umkhuleko lo bayabe bevuma ukuthi bayizoni lokuthi bayakholwa ukuthi uJesu wafela izono zabo. Bayabe becela lokuthi uJesu angene enhliziyweni zabo loba empilweni zabo. Kodwa iBhayibhili kalikhulumi ngomthandazo onjalo futhi alisikhuthazi ukuthi senze imithandazo ebhalwe phansi.

Abanye abantu bacabanga ukuthi ukwenza “uMthandazo Wesoni” yikho okuzabenza basindiswe. Kodwa ukuthandaza nje kukodwa ayisikho okwenza umuntu asindiswe. Njengoba singabantu abalesono, siyona nsuku zonke. (1 UJohane 1:8) Yikho uJesu watshela abalandeli bakhe ukuthi bahlale bekhuleka becela ukuthi izono zabo zithethelelwe. (ULukha 11:2, 4) Kulamanye amaKhristu ayelethemba lokusindiswa kodwa angasoze aphile phakade ngenxa yokuthi ehluleka ukuqhubeka ekhonza uNkulunkulu.—KumaHebheru 6:4-6; 2 UPhetro 2:20, 21.

 Wavela ngaphi “Umthandazo Wesoni”?

Abezembali balemibono etshiyeneyo ngokuthi umthandazo lo wavela ngaphi. Abanye bathi waqaliswa ngamanye amasonto avumbuluka ngeminyaka yabo-1517. Abanye njalo bathi waqala ngeminyaka yabo-1700 kusiya kubo-1800. Kungelani lokuthi waqalisa njani, iBhayibhili alivumelani lawo njalo alisikhuthazi ukuthi siphindaphinde umthandazo ofananayo.

^ indima 9 UJehova libizo likaNkulunkulu elitholakala eBhayibhilini.