Yeqa uye kokuphakathi

Kungani Umhlatshelo KaJesu Ubizwa Ngokuthi “Yinhlawulo Yabanengi”?

Kungani Umhlatshelo KaJesu Ubizwa Ngokuthi “Yinhlawulo Yabanengi”?

Impendulo yeBhayibhili

 Umhlatshelo kaJesu yindlela kaNkulunkulu yokukhulula abantu esonweni lasekufeni. IBhayibhili lithi ukuchitheka kwegazi likaJesu yikho okuyinhlawulo. (U-Efesu 1:7; 1 UPhetro 1:18, 19) UJesu laye wathi ulande ‘ukuzonikela ngempilo yakhe ibe yinhlawulo yabanengi.’—UMathewu 20:28.

Kungani kwakudingeka ‘inhlawulo yabanengi’?

 Umuntu wokuqala u-Adamu wadalwa engelasono. Wayelesibusiso sokuphila kuze kube phakade kodwa samlahlekela ngenxa yokukhetha kwakhe ukungalaleli uNkulunkulu. (UGenesisi 3:17-19) Ngesikhathi esesiba labantwana wabathelela isono ayeselaso. (KwabaseRoma 5:12) Ngenxa yalokho okwenziwa ngu-Adamu, iBhayibhili lithi ‘wazithengisa’ yena labantwabakhe ebugqilini besono lokufa. (KwabaseRoma 7:14) Ngenxa yesono lesi akula ngitsho loyedwa owayengenelisa ukuthenga lokho okwakulahlwe ngu-Adamu.—IHubo 49:7, 8.

 UJehova waba lozwelo ebantwaneni baka-Adamu ngoba babengaselalo ithemba lokuphila phakade. (UJohane 3:16) Ukulunga kwakhe akuzange kumvumele ukuthi aphongusidlulisa isono leso singahlawulwanga. (IHubo 89:14; KwabaseRoma 3:23-26) UNkulunkulu uyabathanda abantu yikho wenza indlela yokuthi bathethelelwe izono lokuthi azisuse ngokupheleleyo. (KwabaseRoma 5:6-8) Indlela le ibizwa ngokuthi yinhlawulo.

Isebenza njani inhlawulo?

 EBhayibhilini ibala elithi “inhlawulo” ligoqela izinto lezi ezintathu:

  1.   Imbadalo.AmaNani 3:46, 47.

  2.   Ukuhlenga loba ukukhulula.—U-Eksodusi 21:30.

  3.   Ukuhambelana kolutho olubhadalelwayo. a

 Ake sibone ukuthi izinto lezi zingenelana njani lenhlawulo kaJesu Khristu.

  1.   Imbadalo. IBhayibhili lithi amaKhristu ‘athengwa ngentengo.’ (1 KwabaseKhorinte 6:20; 7:23) Intengo le ligazi likaJesu ‘athengela ngalo uNkulunkulu abantu abavela kuzo zonke izizwana, lezindimi, lemihlobo yabantu kanye lezizwe.’—ISambulo 5:8, 9.

  2.   Ukuhlenga. Umhlatshelo kaJesu wenza ‘sakhululwa’ esonweni.—1 KwabaseKhorinte 1:30; KwabaseKholose 1:14; KumaHebheru 9:15.

  3.   Ukuhambelana. Umhlatshelo kaJesu uhambelana kuhle lalokho okwalahlwa ngu-Adamu okutsho impilo epheleleyo. (1 KwabaseKhorinte 15:21, 22, 45, 46) IBhayibhili lithi: “Njengoba nje abanengi benziwa baba yizoni ngokungalaleli komuntu oyedwa [u-Adamu], abanengi kuzathiwa balungile ngokulalela komuntu oyedwa [uJesu Khristu].” (KwabaseRoma 5:19) Ivesi le isichasisela indlela ukufa komuntu oyedwa okungahlawulela ngayo abantu abanengi. Yikho umhlatshelo kaJesu “uyinhlawulo efaneleyo yabantu bonke.” Abantu laba ngabenza okufaneleyo ukuze bancedwe yiyo.—1 KuThimothi 2:5, 6.

a Ibala elahunyutshwa ngokuthi “inhlawulo” eBhayibhilini lilomqondo wentengo loba isisindo salokho okubhadalelwayo. Ngokwesibonelo, ibala lesiHebheru elithi ka·pharʹ litsho ‘ukuvala.’ (UGenesisi 6:14) Lisetshenziswa kanengi nxa kukhulunywa ngokuvala isono. (IHubo 65:3) Elinye ibala elihambelana lalo ngelithi koʹpher elitsho intengo ebhadalwayo ukuze kuvalwe kumbe kukhululwe okuthile. (U-Eksodusi 21:30) Elinye ibala lesiGrikhi elithi lyʹtron elijayele ukuhunyutshwa ngokuthi “inhlawulo,” lingahunyutshwa langokuthi “intengo yokuhlenga.” (UMathewu 20:28; The New Testament in Modern Speech, eyahunyutshwa nguR. F. Weymouth) Abalobi abangamaGrikhi babesebenzisa ibala leli nxa bekhuluma ngembadalo yokuhlenga isibotshwa empini kumbe eyokukhulula isigqili.