Yeqa uye kokuphakathi

Ukuhlupheka

Kungani Kulokuhlupheka Okungaka?

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

Ukuhlupheka kungehlela loba ngubani okugoqela lalabo abathandwa nguNkulunkulu. Kungani kunjalo?

USathane Nguye Obangela Konke Ukuhlupheka Yini?

IBhayibhili liyatshengisa ukuthi ngubani obangela ukuhlupheka kwabantu.

IBhayibhili Lithini Ngezingozi Zemvelo?

Ziyisijeziso esivela kuNkulunkulu yini? UNkulunkulu uyabancedisa yini labo abehlelwe ngumonakalo?

IBhayibhili Lithini Ngemikhuhlane?

Abanye abantu bacabanga ukuthi imikhuhlane luswazi uNkulunkulu ajezisa ngalo abantu namuhla kodwa lokhu ayisikho okufundiswa liBhayibhili.

Ukuthula Emhlabeni Wonke—Kungani Kufunakala?

Abantu bayehluleka ukuletha ukuthula emhlabeni. Khangela izizathu ezenza kube njalo.

Ukuhlupheka

IBhayibhili Lingakusiza Yini Nxa Uhlulukelwe?

Kulendlela ezintathu uNkulunkulu abancedisa ngazo abantu abahlulukelweyo.

IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?

Ye lingakunceda! Funda ngezinto ezintathu ezingakunceda nxa ulomkhuhlane ongelaphekiyo.

IBhayibhili Lithini Ngokuqedisa Umuntu Osegulela Ukufa Ngendlela Engasoze Imzwise Ubuhlungu?

Kumele kwenziweni nxa umuntu egulela ukufa? Kumele kuzanywe ngazo zonke izindlela yini ukuthi aqhubeke ephila?

Ukuphela Kokuhlupheka

Kuyini Okuzakwenziwa NguMbuso KaNkulunkulu?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kuyini okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu ngesikhathi esizayo.

Ukuthula Emhlabeni—Kuzakubakhona Njani?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzakuletha njani ukuthula emhlabeni esebenzisa uMbuso wakhe.