Yeqa uye kokuphakathi

Ukufa Lokuphila

Impilo

UNkulunkulu Ufuna Ngenzeni Ngempilo Yami?

UNkulunkulu kumele akhulume lawe ngendlela eyisimangaliso yini ukuze akutshele intando yakhe? Thola impendulo yombuzo lo esihlokweni lesi.

Ungenzani Ukuze Uphile Phakade?

IBhayibhili lithi bonke abenza intando kaNkulunkulu bazaphila phakade. Bala isihloko lesi ukuze uzwe ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni ukuze sikuthole.

Ngobani Ababhalwe ‘Encwadini Yokuphila’?

UNkulunkulu uthembisa ukubakhumbula bonke abantu abathembekileyo kuye. Elakho ibizo libhaliwe yini “encwadini yokuphila”?

Ukufa

IBhayibhili Lithini Ngokutshisa Izidumbu?

Kulendlela eyodwa eqondileyo yini yokungcwaba umuntu ofileyo?

IBhayibhili Lithini Ngokuqedisa Umuntu Osegulela Ukufa Ngendlela Engasoze Imzwise Ubuhlungu?

Kumele kwenziweni nxa umuntu egulela ukufa? Kumele kuzanywe ngazo zonke izindlela yini ukuthi aqhubeke ephila?

Izulu Kanye Lesihogo

Inyamazana Ziyahamba Yini Ezulwini Nxa Zingafa?

Akulandawo eBhayibhilini lapho okukhulunywa ngokuthi inyamazana ziyahamba ezulwini nxa zingafa.