Yeqa uye kokuphakathi

Indlela Yokuziphatha

Ezemuli

IBhayibhili Lithini Ngendoda Lomfazi Abahlala Ndawonye Bengatshadanga?

UMdali wethu uyasitshela okumele sikwenze ukuze izimuli zethu ziphumelele. Ukulalela imilayo yakhe kuyanceda sonke isikhathi.

IBhayibhili Lithini Ngokutshadisa Izitabane?

Umsunguli womtshado nguye okwaziyo ukuthi kuyini okungenza abatshadileyo bahlale bethokoza futhi bethandana.

IBhayibhili Liyakuvuma Yini Ukudivosa?

Funda lokho uNkulunkulu akufunayo lakuzondayo.

Isithembo Siyavunyelwa Yini?

NguNkulunkulu owaqalisa isithembo yini? Bala isihloko lesi uzwe okutshiwo liBhayibhili ngesithembo.

Kutshoni ‘Ukuhlonipha Uyihlo Lonyoko’?

Funda ukuthi kugoqelani ukuhlonipha uyihlo lonyoko.

IBhayibhili Lithini Ngokunakekela Abazali Asebegugile?

IBhayibhili lilezibonelo zabanye abakwenzayo lokhu njalo liphinde libe lamacebiso anganceda labo abanakekela asebekhulile.

Ezemacansini

Kuqondile Yini Ukuthi AmaKhristu Atshadileyo Asebenzise Izindlela Zokuvikela Ukuzithwala?

Ukhona yini umthetho okumele amaKhristu atshadileyo awulandele nxa efuna ukusebenzisa izindlela zokuvikela ukuzithwala?

Izinqumo

IBhayibhili Lithini Ngokukhipha Isisu?

Iqalisa nini impilo yomuntu? UNkulunkulu angamxolela yini umuntu owake wakhipha isisu?

IBhayibhili Lithini Ngokuzicomba Lokuzicecisa?

IBhayibhili liyakwala yini ukuthi abesifazana bazicombe?

Kuyisono Yini Ukubhema?

Njengoba iBhayibhili lingakhulumi ngokubhema, pho singenelisa njani ukuphendula umbuzo lo?

IBhayibhili Lithini Ngokupha?

UNkulunkulu uthokoziswa yikupha okunjani?