Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili

Imvelaphi

IBhayibhili Limumethe Imicabango KaNkulunkulu Yini?

Kungani sisithi okwabhalwa ngabalobi beBhayibhili kwakuvela kuNkulunkulu?

IBhayibhili Lantshintshwa Yini?

Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi okuseBhayibhilini akuzange kuntshintshwe lona selilidala kangaka?

UNkulunkulu Waqalisa Nini Ukudala Amazulu Lomhlaba?

Impendulo siyithola nxa singakhangela ukuthi ibala elithi “ekuqaleni” lelithi ‘ilanga” asetshenziswa njani kuGenesisi.

IBhayibhili Liyavumelana Lesayensi Yini?

Kukhona yini okwesayensi okungaqondanga eBhayibhilini?

IBhayibhili Lifundisa Ukuthi Umhlaba Uyisipatalala Yini?

Ibhuku leli elabhalwa kudala liqondile yini?

IBhayibhili Labhalwa NgabeLungu Yini?

Babedabuka ngaphi abalobi beBhayibhili?

Ukubala Lokuzwisisa IBhayibhili

Ungenzani Ukuze Uzwisise IBhayibhili?

Tshengisa ukuthi uyakuqakathekisa okuseBhayibhilini.

Utshoni Umthetho Othi “Ilihlo Ngelihlo”?

Umthetho othi “ilihlo ngelihlo” ukhuthaza abantu ukuthi baphindisele yini?

Iyini IMilayo Elitshumi?

Yayingeyabobani? AmaKhristu akhangelelwe ukuthi ayigcine yini?

Iziphrofetho

Ngubani “U-Alfa Lo-Omega”?

Kungani kufanele ukuthi uJehova kuthiwe ngu-Alfa lo-Omega?

Liyini IJerusalema Elitsha?

Idolobho leli likunceda njani?

Ukuphela Komhlaba

IBhayibhili Laphrofetha Yini Ngalokho Okwenziwa Ngabantu Kulezinsuku?

IBhayibhili lakutsho ukuthi abantu babezatshintsha babe babi kakhulu.

Umhlaba Uzabhujiswa Yini?

IBhayibhili likwenza kucace ukuthi kuyini uNkulunkulu akuhlosileyo ngomhlaba.

Kuyini Okuzakwenziwa NguMbuso KaNkulunkulu?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi kuyini okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu ngesikhathi esizayo.

Ukuthula Emhlabeni—Kuzakubakhona Njani?

Bala isihloko lesi uzwe ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi uzakuletha njani ukuthula emhlabeni esebenzisa uMbuso wakhe.

Abantu Lezindawo

Esikufunda Kwabesifazana Okukhulunywa Ngabo EBhayibhilini

Khangela umehluko okhona phakathi kwabesifazane ababesenza kuhle labanye ababengalunganga.

UMariya Ngunina KaNkulunkulu Yini?

IMibhalo eNgcwele kanye lembali yamaKhristu ilempendulo ecacileyo mayelana lendaba le.

IBhayibhili Lithini NgoMariya?

Abanye bakholwa ukuthi uMariya wazalwa engelasono. IBhayibhili alikufundisi lokhu.

Wayengubani uMariya Magadalena?

Ezinye izinto abantu abazikholwayo ngoMariya Magadalena kazikho eBhayibhilini.

Zazingobani Izazi Ezahamba Zayabona UJesu? NguNkulunkulu Yini Owasebenzisa Inkanyezi Ukukhokhela Izazi?

Izinto ezinengi ezikhulunywa mayelana leKhisimusi azikho eBhayibhilini.

Kuliqiniso Yini Ukuthi Kwaba LoZamcolo Ngesikhathi SikaNowa?

IBhayibhili lithi uNkulunkulu wake wabhubhisa abantu ngoZamcolo. Bukhona yini ubufakazi eBhayibhilini obutshengisa ukuthi okukulo kuvela kuNkulunkulu?

Ilembu Lokungcwaba EliseTurin Yilo Yini Elaligoqele Isidumbu SikaJesu?

Izinto ezintathu mayelana lelembu leli zizakunceda ukuthi uthole impendulo.

IBhayibhili Lithini Ngama-Dinosaur?

Elikutshoyo kuyavumelana lokutshiwo ngabesayensi yini?

UNkulunkulu Wasebenzisa Ukuzenzakalela Kwemvelo Ukuze Adale Izinto Yini?

IBhayibhili liyakuvuma ukuthi izinto ezingumhlobo owodwa zingatshiyana njengalokho okutshiwo ngabezesayensi.

Okungasinceda

IBhayibhili Lithi Kumele Sibaphathe Njani Abanye?

Ngesikhathi uJesu ekhuluma amazwi asemthethweni lo, wayesikhuthaza ukuthi siphaphathe kuhle abantu bonke kuhlanganisa lalabo abasizondayo

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Usebenzise Kuhle Imali?

Imali ngeke isenze sithokoze kodwa kulezimiso ezine eBhayibhilini ezingakusiza ukuthi wenelise ukusebenzisa kuhle imali.

IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?

Ye lingakunceda! Funda ngezinto ezintathu ezingakunceda nxa ulomkhuhlane ongelaphekiyo.

IBhayibhili Lithini Ngokuzonda?

Kubi yini ukuzonda? Kuyini okungakunceda ukuthi ungazondi kakhulu?

IBhayibhili Lingakusiza Yini Nxa Uhlulukelwe?

Kulendlela ezintathu uNkulunkulu abancedisa ngazo abantu abahlulukelweyo.

IBhayibhili Lithini Ngokuzithanda?

UJesu wathi: “Thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda.” Kutshoni lokhu?