Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?

IBhayibhili Lingakunceda Yini Nxa Ulomkhuhlane Ongelaphekiyo?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye lingakunceda. UNkulunkulu ulendaba labantu abamkhonzayo abangabe begula. IBhayibhili likhuluma ngalokho akwenza kwabathembekileyo, lithi: “UJehova uzamqinisa lanxa elele egula.” (IHubo 41:3) Nxa ulomkhuhlane ongelaphekiyo nanzi izinto ezintathu ezingakunceda:

  1.   Khuleka ucele amandla okuthi uqinisele. Ungakuthola “ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa” okuzakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu lokuthi uthole amandla okubekezelela umkhuhlane wakho.—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

  2.   Ungahlali udanile. IBhayibhili lithi: “Ukuthokoza kuyakunceda ukuthi uhlale ulempilakahle. Kodwa ukuhlala udanile yikufa kancane kancane.” (IZaga 17:22, Good News Translation) Woba lezikhathi zokuhleka. Lokho kuzakunceda ukuthi uzwe ngcono kuphinde kukuncede lokuthi ube lempilakahle.

  3.   Hlala ucabanga ngethemba elimayelana lekusasa. Ukuba lethemba kungakunceda ukuthi uthokoze lanxa ulezinhlungu ezingapheliyo. (KwabaseRoma 12:12) IBhayibhili likhuluma ngesikhathi lapho okungasoze kube lomuntu ozakuthi: “Mina ngiyagula.” (U-Isaya 33:24) Ngalesosikhathi uNkulunkulu uzaqeda imikhuhlane engelaphekiyo eyehlula abezesayensi namuhla. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lisitshela lokuthi uzasusa lokuguga. Lithi: “Bese inyama yakhe ivuselelwa njengeyomntwana; iyavuselelwa ibe njengezinsukwini zobutsha bakhe.”—UJobe 33:25.

 Kodwa sicela unanzelele ukuthi lanxa oFakazi bekholwa ukuthi uJehova uyabancedisa nxa begula, kabayekeli ukuya ezibhedlela. (UMakho 2:17) Kanti njalo kasitsheli muntu ukuthi kumele elatshwe njani ngoba umuntu ngamunye kumele azikhethele ukuthi ufuna ukwelatshwa njani.