Yeqa uye kokuphakathi

Ngubani “U-Alfa Lo-Omega”?

Ngubani “U-Alfa Lo-Omega”?

Impendulo YeBhayibhili

 “U-Alfa lo-Omega” nguJehova uNkulunkulu. Ibizo leli litholakala kathathu eBhayibhilini.​—ISambulo 1:8; 21:6; 22:13. a

Kungani uNkulunkulu ezibiza ngokuthi “ungu-Alfa lo-Omega”?

 U-Alfa libala lokuqala ku-alfabhethi yesiGrikhi ikanti u-Omega ngelokucina. IThestamente elitsha labhalwa kusetshenziswa isiGrikhi. Indlela amabala la abekwe ngayo ku-alfabhethi yesiGrikhi itshengisa ukuthi uJehova uyisiqalo njalo uyisiphetho. (ISambulo 21:6) Ubelokhu enguNkulunkulu uSomandla kusukela nininini futhi uzaqhubeka enguNkulunkulu kulolonke iphakade. Nguye yedwa obelokhu ekhona “kusukela phakade kuze kube phakade.”​—IHubo 90:2.

Ngubani ‘owokuqala lowokucina’?

 NguJehova loJesu, kodwa lapho umutsho lo otholakala khona uyabe usitsho izinto ezitshiyeneyo. Izibonelo ezilandelayo ziyakutshengisa lokho.

  •   Ku-Isaya 44:6 uJehova uthi: “Mina ngingowokuqala njalo ngingowokucina; ngaphandle kwami kakho uNkulunkulu.” Ivesi le itshengisa ukuthi uJehova nguye yedwa uNkulunkulu weqiniso futhi kalasiqalo. (UDutheronomi 4:35, 39) Yikho evesini le umutsho othi “ngingowokuqala lowokucina” uyafanana lothi “u-Alfa lo-Omega.”

  •   Okunye futhi yikuthi umutsho othi ‘owokuQala [pro’tos, hatshi u-alfa] lothi owokuCina [e’skha·tos, hatshi u-omega] uyatholakala kuSambulo 1:​17, 18 lakusahluko 2:8. Umuntu okukhulunywa ngaye ezahlukweni lezi wafa wavuka. Kusegcekeni ukuthi akusoNkulunkulu ngoba yena kakaze afe. (UHabakhukhi 1:12) UJesu nguye owafayo wavuswa. (ImiSebenzi 3:13-15) Wayengowokuqala ukuvuswa ukuthi abe yisidalwa somoya ezulwini futhi khathesi ‘uphila kuze kube nininini.’ (ISambulo 1:18; KwabaseKholose 1:18) UNkulunkulu usebenzisa yena ukuthi avuse bonke abafileyo. (UJohane 6:40, 44) UJesu wayengowokucina ukuvuswa nguJehova ngokwakhe. (ImiSebenzi 10:40) Lokhu yikho okwenza uJesu afanele ukubizwa ngokuthi “owokuQala lowokuCina.”

USambulo 22:13 utshengisa ukuthi uJesu ‘ngu-Alfa lo-Omega’ yini?

 Hatshi. Isahluko lesi silabantu abatshiyeneyo abakhulumayo futhi umuntu okhuluma amazwi akuvesi 13 kaqanjwanga ngebizo. Isikhwicamfundo okuthiwa nguWilliam Barclay sithi ingxenye le yeSambulo ayibhalwanga ngokulandelana kwezehlakalo futhi lokhu kwenza kube nzima ukwazi ukuthi ngubani okhulumayo endaweni ethile. (Ibhuku elithi The Revelation of John, Volume 2, elidindwe kutsha, ikhasi 223) Lokhu kutsho ukuthi ‘u-Alfa lo-Omega’ okhuluma kuSambulo 22:13 nguJehova ngoba ezinye izahluko zeSambulo ziyakucacisa lokho.

a IBhayibhili okuthiwa yi-King James Version liphinda libe lebizo leli kuSambulo 1:11. Kodwa imibhalo yakudala yesiGrikhi ayilalo ibizo leli evesini le, langezelelwa ngemva kwesikhathi lapho kukotshwa iMibhalo.