Yeqa uye kokuphakathi

Kuyisono Yini Ukubhema?

Kuyisono Yini Ukubhema?

Impendulo YeBhayibhili

 Akulandawo eBhayibhilini lapho okukhulunywa khona ngokubhema * loba ngezinye izindlela zokusebenzisa igwayi. Kodwa lokho elikutshoyo kwenza sibone ukuthi ukubhema kuyisono ngoba uNkulunkulu kafuni senze imikhuba engaphambanisa impilakahle yethu.

  •   Ukuhlonipha ukuphila. “UNkulunkulu . . . upha bonke abantu impilo lomphefumulo.” (ImiSebenzi 17:24, 25) Ukuphila kuyisipho esivela kuNkulunkulu yikho akumelanga senze loba yini engenza ukuthi siphile isikhathi esifitshane. Ukubhema kubulala abantu abanengi emhlabeni kodwa lokho bekungeke kwenzakale aluba abantu bebengawenzi umkhuba lo.

  •   Ukuthanda umakhelwana. “Thanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.” (UMathewu 22:39) Ukubhema usebantwini akutshengisi ukuthi uyabathanda abanye. Phela nxa umuntu angatshona labantu ababhemayo angacina esebanjwa yimikhuhlane ejayele ukuhlasela labo ababhemayo.

  •   Kumele sibe ngcwele. “Linikele imizimba yenu njengemihlatshelo ephilayo, engcwele lemthokozisayo uNkulunkulu.” (KwabaseRoma 12:1) “Kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu.” (2 KwabaseKhorinte 7:1) Umuntu obhemayo ngeke abe ngcwele ngoba igwayi liyamngcolisa umuntu futhi lilamakhemikhali alimaza umzimba.

IBhayibhili lithini ngokusebenzisa imbanje kumbe ezinye izidakamizwa ukuze uzikholisele nje?

 IBhayibhili aliziqambi ngebizo imbanje kumbe ezinye izidakamizwa. Kodwa lilemibhalo esinceda sibone ukuthi akumelanga sisebenzise izidakamizwa ezinjalo. Eminye sesike sakhuluma ngayo. Kodwa nanzi ezinye izizathu:

  •  Kumele sigcine izingqondo zethu zingaphanjaniswanga. ‘Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngengqondo yakho yonke.’ (UMathewu 22:37, 38) “Zithibeni.” (1 UPhetro 1:13) Kubanzima ukuthi abantu abasebenzisa izidakamizwa bacabange kuhle futhi abanengi babo bacina bengasenelisi ukuphila bengelazo. Bayabe sebehlala becabanga ngokuthi bangazithola njani izidakamizwa kulokuthi bacabange ngezinto ezakhayo.​—KwabaseFiliphi 4:8.

  •  Kumele sihloniphe imithetho kahulumende. ‘Zehliseni ngaphansi kwababusi.’ (KuThithusi 3:1) Kwamanye amazwe kulezidakamizwa ezingavunyelwayo. Kumele silalele imithetho ebekwa nguhulumende nxa sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu.​—KwabaseRoma 13:1.

^ Esihlokweni lesi sizakhuluma ngokubhema umhlanga wegwayi kumbe ingidi. Kodwa izimiso ezilapha ziyasebenza lalapho kukhulunywa ngalelo elihlafunwayo, ngokubhema imfuko kumbe ngokusebenzisa ezinye izidakamizwa.