Impendulo yeBhayibhili

UNkulunkulu kalankosikazi. Loba kunjalo unguMdali wezinto zonke eziphilayo. (ISambulo 4:11) Wadala u-Adamu futhi iBhayibhili limbiza ngokuthi ‘yindodana kaNkulunkulu.’ (ULukha 3:38) IBhayibhili lisitshela ukuthi uJesu laye wadalwa nguNkulunkulu, yikho laye ubizwa ngokuthi ‘yiNdodana kaNkulunkulu.’—UJohane 1:49.

UNkulunkulu wadala uJesu engakadali u-Adamu. Umphostoli uPhawuli wakhuluma ngoJesu wathi: ‘Uyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo, izibulo kukho konke okwadalwayo.’ (KwabaseKholose 1:15) Impilo kaJesu kayizange iqale ngesikhathi ezalwa eBhethilehema, wayeke waphila ezulwini okweminyaka eminengi. IBhayibhili lithi: ‘Umdabuko wakhe ngowasekadeni, kusukela ezikhathini zendulo.’ (UMikha 5:2) Wayeyisidalwa somoya esasiphila ezulwini engakazalwa lapha emhlabeni. UJesu ngokwakhe wathi: “Ngokuba ngehlile ezulwini.”—UJohane 6:38; 8:23.