Yeqa uye kokuphakathi

Kungani Kumele Sikhuleke Ngebizo LikaJesu?

Kungani Kumele Sikhuleke Ngebizo LikaJesu?

Impendulo yeBhayibhili

 Kumele sikhuleke kuNkulunkulu ngebizo likaJesu ngoba yiyo yodwa indlela uNkulunkulu ayamukelayo. UJesu wathi: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila. Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.” (UJohane 14:6) UJesu watshela abaphostoli bakhe abathembekileyo wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa lingacela loba yini kuBaba, uzalinika yona ebizweni lami.”—UJohane 16:23.

Ezinye izizathu ezenza sikhuleke ngebizo likaJesu

  •   Sihlonipha uJesu loYise uJehova uNkulunkulu.—KwabaseFiliphi 2:9-11.

  •   Sitshengisa ukuthi siyakunanzelela ukuthi ukufa kukaJesu yikho okwenza senelise ukuthola ukuphila okungapheliyo.—UMathewu 20:28; ImiSebenzi 4:12.

  •   Siyawuqakathekisa umsebenzi kaJesu wokuba nguMmeli kaNkulunkulu osenza senelise ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu.—KumaHebheru 7:25.

  •   Sitshengisa ukuthi siyawuhlonipha umsebenzi kaJesu wokuba nguMphristu oMkhulu osenza sibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu.—KumaHebheru 4:14-16.