Yeqa uye kokuphakathi

Kumele Ngithandaze Kwabangcwele Yini?

Kumele Ngithandaze Kwabangcwele Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 Hatshi. IBhayibhili lithi kumele sithandaze kuNkulunkulu kuphela sisebenzisa ibizo likaJesu. UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Kumele lithandaze kanje: ‘Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho.” (UMathewu 6:9, Holy Bible in Ndebele) Kazange abatshele ukuthi bathandaze ezingilosini, kwabangcwele kumbe komunye umuntu.

 UJesu waphinda watshela abafundi bakhe wathi: “Yimi indlela, leqiniso lokuphila; kakho oza kuBaba engezi ngami.” (UJohane 14:6, The Holy Bible in Ndebele) UJesu nguye yedwa ophiwe ilungelo lokusincengela kuNkulunkulu.—KumaHebheru 7:25.

Kubi yini ukukhuleka kuNkulunkulu lakwabangcwele?

 EMthethweni Elitshumi uNkulunkulu wathi: “Mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu olobukhwele.” (U-Eksodusi 20:5) Kutshoni ukuthi uNkulunkulu “ulobukhwele”? Evesini le, amanye amaBhayibhili asebenzisa umutsho othi, ‘uNkulunkulu ufuna kukhonzwe yena yedwa.’ Lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi loba yini esiyenzayo ukuze simkhonze okugoqela lokuthandaza, sikwenze kuye kuphela.—U-Isaya 48:11.

 UNkulunkulu kasoze athokoze ngitsho nxa singakhuleka kwabangcwele loba ezingilosini. Ngokwesibonelo, eyinye ingilosi yala ngesikhathi umphostoli uJohane efuna ukuyikhonza. Yamtshela yathi: “Ungakwenzi lokhu! Mina ngiyinceku kanye lawe kanye labazalwane bakho abangofakazi bakaJesu. Khonza uNkulunkulu!”—ISambulo 19:10, Holy Bible in Ndebele.