Yeqa uye kokuphakathi

Isithembo Siyavunyelwa Yini?

Isithembo Siyavunyelwa Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 Endulo uNkulunkulu wayekuvumela ukuthi indoda ithathe isithembo. (UGenesisi 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Kodwa ayisuye owakuqalisayo lokhu ngoba wanika u-Adamu umfazi oyedwa.

 Ngesikhathi esemhlabeni, uJesu waphinda wawuvuselela umthetho wokuthi indoda kumele ibe lomfazi oyedwa. (UJohane 8:28) Ngesikhathi uJesu bembuza ngomtshado waphendula wathi: “Kalikaze likubale yini ukuthi owabadalayo ekuqaleni wabenza baba ngowesilisa lowesifazana? Kalikaze likubale yini lokuthi wathi: ‘Ngenxa yalesosizatho, indoda izatshiya uyise lonina inamathele kumkayo, futhi laba ababili bazakuba nyamanye’?—UMathewu 19:4, 5.

 Umphostoli uPhawuli waphefumulelwa ukuthi abhale amazwi la athi: “Indoda ngayinye kayibe lenkosikazi yayo lowesifazana ngamunye abe lendoda yakhe.” (1 KwabaseKhorinte 7:2) IBhayibhili liphinda lithi indoda ekhokhelayo ebandleni kumele ibe ‘lenkosikazi eyodwa.’—1 KuThimothi 3:2, 12.