Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Liyavumelana Lesayensi Yini?

IBhayibhili Liyavumelana Lesayensi Yini?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye, iBhayibhili liyavumelana lesayensi. Lanxa lingasobhuku lesayensi, lapho elikhuluma khona ngezinto eziphathelane lesayensi kalikhuthi gatsha. Esihlokweni lesi sizabona ubufakazi obutshengisa ukuthi isayensi leBhayibhili kuyavumelana sibili. Sizabona lokuthi iBhayibhili lilokunye okuphathelane lesayensi okutshiyene kakhulu lalokho okwakukholwa ngabantu abanengi abaphila ngesikhathi libhalwa.

  •   Konke okwadalwayo kulesiqalo. (UGenesisi 1:1) Kodwa endulo abanye abantu babekholwa ukuthi izinto azidalwanga, zaphonguzivelela nje kulokho okwakuvele kukhona. Ngokwesibonelo, abaseBhabhiloni babekholwa ukuthi zonke izinto ezikhona zazalwa ngonkulunkulu ababehlala elwandle. Ezinye izinganekwane zithi izinto zavela eqandeni elikhulu.

  •   Izinto ezidaliweyo kaziqondiswa ngonkulunkulu kodwa zilandela imithetho yemvelo. (UJobe 38:33; UJeremiya 33:25) Abanye abantu balokhu bekholwa ukuthi onkulunkulu laba bangenza loba yini abayithandayo. Bakholwa ukuthi akulanto abantu abangayenza ukuze bazivikele kubo.

  •   Umhlaba uphanyekwe endaweni engelalutho. (UJobe 26:7) Endulo abantu babekholwa ukuthi umhlaba uyisipatalala futhi uthwelwe ngumuntu omkhulu kakhulu kumbe inyamazana ethile, njengenyathi kumbe ufudu.

  •   Amanzi aselwandle ayasukuma nxa angatshiswa lilanga abesebumba amayezi futhi ngemva kwalokho izulu liyana kumbe kube longqwaqwane loba isiqhotho. Amanye amanzi agelezela ezizibeni lasemifuleni loba kwezinye nje indawo. (UJobe 36:27, 28; UmTshumayeli 1:7; U-Isaya 55:10; U-Amosi 9:6) Kodwa endulo amaGrikhi ayekholwa ukuthi amanzi asemifuleni agobhoza phansi njalo umcabango lo waqhubeka kwaze kwaba seminyakeni engu-300 edlulileyo.

  •   Ezinye intaba ziyakhula, ezinye ziyawa futhi lezo ezikhona namuhla zazingaphansi kolwandle. (IHubo 104: 6, 8) Kodwa izinganekwane ezinengi zithi intaba zadalwa ngonkulunkulu.

  •   Inhlanzeko yenza abantu babe lempilakahle. UMthetho owaphiwa isizwe sako-Israyeli wawusithi umuntu kumele ageze nxa angabamba isidumbu, abalemikhuhlane ethelelwanayo bahlaliswe bodwa futhi nxa besiya ngaphandle kwakumele bagebhe igodi besebegqibela bangaqeda. (ULevi 11:28; 13: 1-5; UDutheronomi 23:13) Kodwa ngalesosikhathi abaseGibhithe babeselapha isilonda ngomuthi owawuhlanganiswa lengcekeza yomuntu.

Kukhona yini okwesayensi okungaqondanga eBhayibhilini?

 Nxa sihlola okutshiwo liBhayibhili kuyazicacela ukuthi liyavumelana lesayensi. Nanku okunye okungaqondanga okujayele ukukhulunywa ngabantu ngesayensi eseBhayibhilini:

 Amanga: IBhayibhili lithi izinto ezikhona zadalwa ngamalanga ayisithupha, ilanga ngalinye lingamahola angu-24.

 Iqiniso: IBhayibhili kalitsho ukuthi uNkulunkulu wawadala nini amazulu lomhlaba. (UGenesisi 1:1) Amalanga okukhulunywa ngawo esahlukweni sokuqala sikaGenesisi ayeyisikhathi eside kakhulu, isikhathi okungaziwayo ukuthi side okunganani. IBhayibhili lisitshela ukuthi amazulu lomhlaba kwadalwa ‘ngelanga elilodwa.’—UGenesisi 2:4, NWT.

 Amanga: IBhayibhili lithi izimila yizo ezaqala ukudalwa kwasekulandela ilanga ngoba ukuze izimila zikhule kudingakala ukukhanya okuvela elangeni.—UGenesisi 1: 11, 16.

 Iqiniso: IBhayibhili litshengisa ukuthi ilanga labakhona ngesikhathi kudalwa “amazulu” futhi ngalesosikhathi izimila zazingakabikhona. (UGenesisi 1:1) Ukukhanya okuvela elangeni kwafika emhlabeni ‘ngosuku’ lokuqala kumbe ngesikhathi sokudalwa kwezinto. Isibhakabhaka sathi sesikhanya ‘ngosuku’ lwesithathu, ukukhanya kwasekukhona emhlabeni futhi sekusenelisa ukwenza ukuthi izimila zikhule. (UGenesisi 1: 3-5, 12, 13) Ilanga laqalisa ukubonakala ngokugcweleyo emhlabeni ngemva kwesikhathi esithile.—UGenesisi 1:16.

 Amanga: IBhayibhili lithi ilanga libhoda umhlaba.

 Iqiniso: UmTshumayeli 1:5 uthi: “Ilanga liyaphuma njalo ilanga liyatshona, liphinde liphange libuyele lapho eliphuma khona.” Amazwi la achaza indlela esilibona ngayo ilanga nxa sisemhlabeni. Lanamuhla abantu bayakhuluma ngokuphuma kwelanga lokutshona kwalo kodwa bayakwazi ukuthi umhlaba yiwo obhodayo, hatshi ilanga.

 Amanga: IBhayibhili lithi umhlaba uyisipatalala.

 Iqiniso: IBhayibhili lisebenzisa umutsho othi “emaphethelweni omhlaba” nxa likhuluma ‘ngezindawo ezikhatshana kulazo zonke emhlabeni.’ Lokhu akutsho ukuthi umhlaba uyisipatalala kumbe ukuthi ulalapho ocina khona. (ImiSebenzi 1:8; amabala angaphansi) Lamazwi athi ‘amagumbi amane omhlaba’ akumelanga athathwe enjengoba enjalo ngoba atsho umhlaba wonke nje. Phela umuntu angakhuluma ngabantu abavela empumalanga lentshonalanga lenyakatho kanye leningizimu esitsho abantu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba.—U-Isaya 11:12; ULukha 13:29.