Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Ngokunakekela Abazali Asebegugile?

IBhayibhili Lithini Ngokunakekela Abazali Asebegugile?

Impendulo yeBhayibhili

Abantwana balomlandu wokubona ukuthi abazali babo bayanakekelwa nxa sebekhulile. IBhayibhili lithi abantwana “kumele bafunde kuqala kulakho konke ukusebenzisa ukholo lwabo ngokukhuthalela abendlu yakwabo ngalokho besenanisa kubazali babo . . . , ngoba lokhu kuyamthokozisa uNkulunkulu.” (1 KuThimothi 5:4, Holy Bible In Ndebele) Nxa abantwana bangaba leqiniso lokuthi bayabanakekela abazali babo, bayabe belalela umlayo oseBhayibhilini othi kumele babahloniphe.—Kwabase-Efesu 6:2, 3.

Kodwa iBhayibhili kalilamithetho etshoyo ukuthi abazali kumele banakekelwe njani. Lilezibonelo zabanye abakwenzayo lokhu njalo liphinde libe lamacebiso anganceda labo abanakekela asebekhulile.

 Kuyini okwenziwa ngabanye abaphila ngezikhathi zeBhayibhili ukuze banakekele abazali babo?

Benza izinto ezitshiyeneyo ezazihambelana lezimo ababekuzo.

 • UJosefa wayehlala khatshana loyise uJakhobe owayesekhulile. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile uJosefa wamthatha uyise wazohlala eduzane lalapho ayekhona. Lokhu kwamnceda ukuthi enelise ukumnakekela ngokumnika ukudla, indawo yokuhlala langokumvikela.—UGenesisi 45:9-11; 47:11, 12.

 • URuthe yena wathutha wayahlala elizweni likaninazala njalo esekhonale wasebenza nzima ukuze amnakekele.—URuthe 1:16; 2:2, 17, 18, 23.

 • UJesu wathi esezakufa walayela othile ukuthi asale ekhangele unina uMariya, okukhanya wayesengumfelokazi ngalesosikhathi.—UJohane 19:26, 27. *

 Yiwaphi amacebiso aseBhayibhilini anganceda labo abanakekela abazali asebegugile?

IBhayibhili lilezimiso ezinganceda labo abanakekela asebekhulile ukuze benelise ukuqhubeka bekwenza lokhu lanxa kungaba nzima kwezinye izikhathi kumbe sebebona angani ngeke benelise.

 • Hlonipha abazali bakho.

  Okutshiwo liBhayibhili: “Hlonipha uyihlo lonyoko.”—U-Eksodusi 20:12.

  Ungasisebenzisa njani isimiso lesi?: Tshengisa ukuthi uyabahlonipha abazali bakho ngokungabathatheli inkululeko yabo yokuzenzela izinto ezithile empilweni. Ngokwesibonelo, bavumele bazenzele izinqumo ngendlela abafuna ukunakekelwa ngayo njalo uzame ngamandla wonke ukubancedisa ngabakudingayo.

 • Woba ngumuntu ozwisisayo njalo othethelelayo.

  Okutshiwo liBhayibhili: “Olokuhlakanipha uzakuphuza ukuthukuthela; oyekela isiphambeko uzakuba lodumo.”—IZaga 19:11, The Holy Bible In Ndebele.

  Ungasisebenzisa njani isimiso lesi?: Nxa umzali wakho angakhuluma amazwi abuhlungu kumbe angabi lendaba lalokho omenzela khona zibuze umbuzo olandelayo: ‘Bengizakuzwa njani aluba bengisesimeni sakhe?’ Nxa ungaba ngumuntu ozwisisayo futhi othethelelayo awusoze wenze isimo sibe sibi kakhulu.

 • Buza abanye.

  Okutshiwo liBhayibhili: “Amaqhinga ayehluleka uma kungelazeluleko, kodwa ayaphumelela ngabeluleki abanengi.”—IZaga 15:22.

  Ungasisebenzisa njani isimiso lesi?: Dingisisa okunengi ngemikhuhlane ejayele ukuhlasela abazali bakho lokuthi ungabancedisa njani. Hlola lokuthi yiziphi izindawo ongayadinga kuzo uncedo. Buza abanye abanakekela abazali babo asebekhulile njalo nxa ulabanye ozalwa labo, yenzani umhlangano ukuze lixoxe ngezidingo zabazali benu lokuthi lingancedisana njani ukuze libanakekele.

  Hlanganani njengemuli ukuze lixoxe ngokuthi lingabanakekela njani abazali benu asebegugile

 • Zithobe.

  Okutshiwo liBhayibhili: “Ukuzithoba kuhamba lenhlakanipho.”—IZaga 11:2.

  Ungasisebenzisa njani isimiso lesi?: Hlala ukhumbula ukuthi kulezinto ongeke wenelise ukuzenza. Ngokwesibonelo, sonke silokunengi kokwenza njalo amandla ethu kulalapho aphelela khona. Lokhu kungabangela ukuthi ungenelisi ukwenza konke ofisa ukukwenzela abazali bakho. Nxa ungasenelisi ukunakekela abazali bakho uwedwa, kungcono ucele uncedo kwabanye emulini loba kulabo abawufundelayo lowomsebenzi.

 • Zinakekele.

  Okutshiwo liBhayibhili: “Kakho owake wazonda umzimba wakhe, kodwa uyawunika ukudla futhi awuphathe kuhle.”—Kwabase-Efesu 5:29.

  Ungasisebenzisa njani isimiso lesi?: Lanxa ulomsebenzi wokunakekela abazali bakho, kuqakathekile ukuthi uzinakekele lawe kanye lemuli yakho nxa utshadile. Kumele uthole isikhathi sokudla, esokuphumula lesokulala. (UmTshumayeli 4:6) Kanti njalo kumele uzinike isikhathi sokutshaywa ngumoya. Ungenza njalo kuzakuba lula ukuthi ubanakekele kuhle kakhulu abazali bakho.

 IBhayibhili liyakutsho yini ukuthi abantwana kumele bahlale labazali babo ukuze benelise ukubanakekela?

IBhayibhili kalilamithetho etshoyo ukuthi abantwana kumele bahlale labazali babo asebekhulile ukuze benelise ukubanakekela. Abanye bakubona kungcono ukuthi bahlale labo ukuze babanakekele kuhle. Kodwa ngokuya kwesikhathi bangakubona kungcno ukuthi babahambise lapho okugcinwa khona abagugileyo. Okungcono yikuthi imuli ihlale phansi ibone ukuthi yikuphi okungaba licebo elihle abangalisebenzisa.—KwabaseGalathiya 6:4, 5.

^ indima 12 Endabeni le esinye isikhwicamfundo seBhayibhili sithi: “Kukhanya uJosefa [umkaMariya] wayeselesikhathi eside efile yikho uJesu nguye owayesenakekela unina. Njengoba uJesu wayesezakufa kwasekumele kube lomunye owayezasala enakekela uMariya. . . . Lapha uKhristu watshiyela abantwana isibonelo sokuthi kumele banakekele abazali babo nxa sebekhulile.”—The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume, amakhasi 428-429.