Impendulo yeBhayibhili

UNkulunkulu uyakuqakathekisa ukuphila komntwana ongakazalwa ngoba impilo ingcwele kuye. Waphefumulela iNkosi uDavida ukuthi ilobe amazwi athi: “Amehlo akho awubona umzimba wami ungakabi lesimo.” (IHubo 139:16) UNkulunkulu watshela ama-Israyeli wathi: “Uma amadoda alwayo angatshaya umfazi ozithweleyo abesebeletha isikhathi sakhe singakafiki, kodwa engalimalanga kakubi, owonileyo kumele ahlawuliswe . . . Kodwa kungaba lokulimala okubi, kumele impilo ikhwitshizwe ngempilo.” (U-Eksodusi 21:22, 23) Lokhu kutshengisa ukuthi emehlweni kaNkulunkulu ukukhipha isisu kufanana ‘lokubulala.’—U-Eksodusi 20:13.

Manje ngekabani impilo okumele isindiswe nxa kuyikuthi impilo kamama leyomntwana osesiswini isisengozini? Nxa kungaba njalo indoda lomkayo bangazenzela isinqumo sokuthi ngokukabani ukuphila abazazama ukukusindisa.