Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Ngezingozi Zemvelo?

IBhayibhili Lithini Ngezingozi Zemvelo?

Impendulo yeBhayibhili

UNkulunkulu kayisuye obangela izingozi zemvelo njalo uyabazwela kakhulu labo ezibehlelayo. Yikho uzasebenzisa uMbuso wakhe ukuqeda konke okwenza abantu bahlupheke okuhlanganisa lezingozi lezi. Okwakhathesi uyabaduduza labo abehlelwa zingozi lezo.​—2 KwabaseKhorinte 1:3.

 Izingozi zemvelo ziyisijeziso esivela kuNkulunkulu yini?

IBhayibhili lisitshengisa ukuthi uJehova wayeke asebenzise amandla emvelo ukuze ajezise abantu. Kodwa indlela ayekwenza ngayo lokhu kayifanani lendlela izingozi zemvelo ezenzakala ngayo.

  • Umonakalo obangelwa zingozi zemvelo kawukhethi, ubulala njalo ulimaze loba ngubani. Kodwa iBhayibhili litshengisa ukuthi nxa uNkulunkulu ejezisa abantu uyakhetha. Ngokwesibonelo lapho ebhubhisa iSodoma leGomora wavikela uLothi indoda eyayilungile kanye lamadodakazi ayo amabili. (UGenesisi 19:29, 30) UNkulunkulu wayehlola inhliziyo zabantu yikho wayebhubhisa labo ababebabi kuphela.​—UGenesisi 18:23-32; 1 USamuyeli 16:7.

  • Izingozi zemvelo zijayele ukwenzakala abantu bengalindelanga. UNkulunkulu yena wayeqala abaxwayise abantu engakalethi isijeziso. Labo ababelalela izixwayiso zakhe babesinda.​—UGenesisi 7:1-5; UMathewu 24:38, 39.

  • Kwezinye izikhathi abantu yibo ababangela izingozi zemvelo. Bakwenza njani lokhu? Ngokuphambanisa imvelo langokwakha lapho okujayele ukuba lokuzamazama komhlaba kumbe izikhukhula. (ISambulo 11:18) Akumelanga sisole uNkulunkulu nxa abantu bangakhetha ukwenza njalo besekusiba lomonakalo.​—IZaga 19:3.

 Izingozi zemvelo ziyibufakazi bokuthi siphila ensukwini zokucina yini?

Ye, iziphrofetho eziseBhayibhilini zitshengisa ukuthi kuzakuba lezingozi zemvelo “ezinsukwini zokucina” kumbe ekucineni ‘komumo lo wezinto.’ (2 KuThimothi 3:1; UMathewu 24:3) Ngokwesibonelo, uJesu ekhuluma ngesikhathi lesi esiphila kuso wathi: “Kuzakuba lokuswelakala kokudla kanye lokuzamazama komhlaba ezindaweni ezehlukeneyo.” (UMathewu 24:7) Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu aqede konke okubangela ubuhlungu lokuhlupheka okuhlanganisa lezingozi zemvelo.​—ISambulo 21:3, 4.

 UNkulunkulu ubancedisa njani labo abehlelwe zingozi zemvelo?

  • Uyabaduduza ngeLizwi lakhe iBhayibhili. IBhayibhili lithi uNkulunkulu uyasikhathalela njalo uzwa ubuhlungu nxa esibona sihlupheka. (U-Isaya 63:9; 1 UPhetro 5:6, 7) Liphinda lisithembise ukuthi kulesikhathi lapho izingozi zemvelo eziyabe zingasekho khona.​—Khangela isihloko esithi, “Amavesi angaduduza abehlelwe zingozi zemvelo.”

  • Usebenzisa izinceku zakhe ukuthi ancedise labo abehlelwe zingozi zemvelo. UNkulunkulu usebenzisa izinceku zakhe ukuthi zenze lokho okwenziwa nguJesu. UJesu wayeduduza ‘abalenhliziyo ezidabukileyo’ ‘labalilayo.’ (U-Isaya 61:1, 2) Izinceku zikaNkulunkulu lazo zilingisela uJesu endabeni le.​—UJohane 13:15.

    UNkulunkulu usebenzisa izinceku zakhe ukuthi ancedise abantu abehlelwe zingozi zemvelo ngaloba yini abayidingayo.​—ImiSebenzi 11:28-30; KwabaseGalathiya 6:10.

OFakazi bakaJehova bancedisa abehlelwe ngumonakalo obangelwe yisiphepho ePuerto Rico

 IBhayibhili lingasinceda yini ukuthi sihlale siwulungele umonakalo?

Ye lingasinceda. Lanxa iBhayibhili lingabhalelwanga ukusicebisa ngezingozi zemvelo, lilezimiso ezingasinceda ukuthi sihlale silungiselele. Nanzi izibonelo:

  • Hlala ukwazi okumele ukwenze nxa kungaba lengozi. IBhayibhili lithi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe.” (IZaga 22:3) Kuyikuhlakanipha ukuhlala sikwazi okumele sikwenze nxa singehlelwa yingozi. Okunye esingakwenza yikuhlala silesikhwama esilezinto eziqakathekileyo esingazisebenzisa nxa kungavela ingozi lokuhlela ukuthi imuli izahlangana ngaphi.

  • Qakathekisa impilo ukwedlula impahla ongabe ulayo. IBhayibhili lithi: “Ngoba kasilethanga lutho emhlabeni njalo akulalutho esingasuka lalo.” (1 KuThimothi 6:​7, 8) Kumele sizimisele ukutshiya izindlu lempahla yethu ukuze sisindise ukuphila kwethu nxa kungaba lengozi. Kufanele sihlale sikhumbula ukuthi impilo iqakathekile ukwedlula impahla esingabe silayo.​—UMathewu 6:​25.