Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Ngekhisimusi?

IBhayibhili Lithini Ngekhisimusi?

Impendulo yeBhayibhili

 IBhayibhil kalisitsheli ukuthi uJesu wazalwa mhlaka bani njalo kalitsho ukuthi kumele sinanze iKhisimusi. I-Cyclopedia kaMcClintock loStrong ithi: “UNkulunkulu kazange atshele abantu ukuthi bananze iKhisimusi futhi akukho kuThestamente Elitsha.”

 Ukuhlola ukuthi iKhisimusi yavela ngaphi kwenza sibone ukuthi yaqaliswa ngabahedeni. IBhayibhili liveza ukuthi uNkulunkulu kathokozi nxa simkhonza ngendlela angayifuniyo.—U-Eksodusi 32:5-7.

Lapho okwavela khona imikhuba yeKhisimusi

  1.   Ukuthakazelela usuku lokuzalwa kukaJesu: “AmaKhristu okuqala ayengathakazeleli ukuzalwa [kukaJesu] ngoba ayekwazi ukuthi ukuthakazelela insuku zokuzalwa kwakungumkhuba wabahedeni.”—The World Book Encyclopedia.

  2.   U-25 December: Akulabufakazi bokuthi uJesu wazalwa ngelanga leli. Kungenzakala ukuthi abakhokheli bamasonto bakhetha ilanga leli ukuze liqondane lemikhosi yabahedeni eyayisiba khona ngesikhathi esithiwa yi-winter solstice. a

  3.   Ukuphana izipho, ukuzitika ngokudla lokwenza imicimbi: I-Encyclopedia Americana ithi: “Imikhuba eminengi eyenziwa ngeKhisimusi yasukela emkhosini wamaRoma okuthiwa yi-Saturnalia owawusenziwa phakathi kukaDecember. Ngomkhosi lo abantu babezitika ngokudla, bephana izipho njalo betshisa lamakhandlela.” I-Encyclopædia Britannica yona ithi: “Amabhizimusi ayevalwa labantu bengayi emisebenzini” ngesikhathi lesi.

  4.   Izibane zeKhisimusi: Ibhuku okuthiwa yi-Encyclopedia of Religion lithi abantu be-Europe babececisa izindlu zabo “ngezibane langamaluba emihlobo yonke ahlala eluhlaza” ukuze bathakazelele i-winter solstice njalo baxotshe lemimoya emibi.

  5.   Isihlahla seKhisimusi: “Umkhuba wokukhonza isihlahla wavela kubahedeni abadabuka e-Europe futhi abanye babo baqhubeka bewulandela ngemva kokuba ngamaKhristu. Babefaka isihlahla okuthiwa yi-Yule emnyango kumbe endlini ngesikhathi somqando.”​—Encyclopædia Britannica.

a Lolu lusuku olulemini emfitshane ukwedlula zonke insuku zomnyaka.