Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Nge-Easter?

IBhayibhili Lithini Nge-Easter?

Impendulo yeBhayibhili

 Umkhosi we-Easter awuveli eBhayibhilini. Nxa ungahlola okutshiwo ngabezembali uzabona ukuthi i-Easter ngumkhosi owawusenzelwa ukuthakazelela imikhuba ephathelane lenzalo. Nanku okwenza sitsho njalo.

  1.   Ibizo: I-Encyclopædia Britannica ithi: “Akwaziwa sibisibili ukuthi ibizo elithi Easter lavela ngaphi. Kucatshangelwa ukuthi umphristi we-Anglo-Saxon okuthiwa nguVenerable Bede walithatha kunkulunkulukazi wokukhanya okwakuthiwa ngu-Eostre ngeminyaka yabo-800.” Ezinye izichazamazwi zithi ibizo leli lingabe lavela kunkulunkulukazi wenzalo okwakuthiwa ngu-Astarte.

  2.   Umvundla: I-Encyclopædia Britannica iveza ukuthi umvundla wawuluphawu lwenzalo ebantwini ababehlala e-Europe laseMiddle East. Babelusebenzisa ikakhulu ngezikhathi zemikhosi ababesiba layo kusukela endulo.

  3.   Amaqanda: Esinye isichazamazwi sithi ukudingwa kwamaqanda e-Easter akusiwomdlalo nje kodwa ngumkhuba oqakathekileyo wokuthakazelela inzalo. Abanye bakholwa ukuthi amaqanda la ayebalethela intokozo, ukuphumelela, impilakahle lokuvikeleka ngendlela eyisimangaliso.—Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend; Traditional Festivals.

  4.   Izigqoko Ezintsha Ze-Easter: Kwakuyikudelela futhi kuyikuzifaka umnyama ukubingelela unkulunkulukazi wokukhanya kumbe u-Eastre ugqoke izigqoko ezindala.—The Giant Book of Superstitions.

  5.   Ukuthakazelela Ukuphuma Kwelanga: Umkhuba lo ufanana lowalabo ababethakazelela ukuphenduka kwelanga ngemva kwesikhathi somqando besithi lilamandla okuletha impilo entsha ezintweni ezimilayo.—Celebrations—The Complete Book of American Holidays.

 Ibhuku elithi The American Book of Days lithi “kuyacaca ukuthi inkolo zasendulo zathatha imikhuba le zayintshintsha yaba ngeyesiKhristu.”

 IBhayibhili lisixwayisa ukuthi singahlanganyeli emikhosini engamukelwa nguNkulunkulu. (UMakho 7:6-8) U-2 Khorinte 6:17 uthi: “‘Lehlukane labo,’ kutsho uJehova, ‘njalo yekelani ukuthinta into engcolileyo.’” Yikho i-Easter ngumkhosi okungamelanga amaKhristu eqiniso awulandele ngoba wavela kubahedeni.