Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lingakusiza Yini Nxa Uhlulukelwe?

IBhayibhili Lingakusiza Yini Nxa Uhlulukelwe?

Impendulo yeBhayibhili

Ye lingakusiza ngoba iBhayibhili lithi uNkulunkulu ‘ududuza abalenhliziyo ezidabukileyo.’—2 KwabaseKhorinte 7:6.

UNkulunkulu ubancedisa njani abahlulukelweyo?

  • Ngokubanika amandla. UNkulunkulu kazisusi inhlupho ezisehlelayo kodwa uyaphendula imithandazo ngokusinika amandla ukuze senelise ukubekezela. (KwabaseFiliphi 4:13) Yikho woba leqiniso ukuthi uzawuphendula umthandazo wakho ngoba iBhayibhili lithi: ‘UJehova useduze lalabo abalenhliziyo ezephukileyo asindise labo abadabukileyo emoyeni.’ (IHubo 34:18) Uyawuzwa umthandazo wakho lanxa ungelamazwi okuchaza okukuhluphayo.​—KwabaseRoma 8:26, 27.

  • Izibonelo eziseBhayibhilini. Omunye umlobi weBhayibhili owayelwisana lokuhlulukelwa wakhuleka kuNkulunkulu wathi: “Ngingaphansi ekujuleni ngiyakhala kuwe.” Ezimeni ezinjalo umlobi lo wayencedwa yikukhumbula ukuthi uNkulunkulu kakhangeli ukuphambanisa kwethu. Yikho wathi: “Aluba wena, O Jehova, ububhala phansi zonke izono, ngubani ongema na? Kodwa kuwe kulentethelelo; ngalokho uyesatshwa.”​—IHubo 130:1, 3, 4.

  • Ngokubanika ithemba. Phezu kokusiduduza khathesi, uNkulunkulu uthembisa ukukhipha zonke izinto ezibangela ukukhathazeka. Nxa esegcwalisa isithembiso lesi, “izinto zakuqala [okugoqela ukuhlulukelwa] aziyikukhunjulwa, kumbe zifike engqondweni.”​—U-Isaya 65:17.

Nanzelela: Lanxa oFakazi bakaJehova bekhangelele kuNkulunkulu ukuthi abancedise, kabayekeli ukuya ezibhedlela nxa behlaselwe yikuhlulukelwa okudinga ukuthi bayelatshwe. (UMakho 2:17) Kabatsheli abanye ukuthi kumele belatshwe njani ngoba bayakwazi ukuthi omunye lomunye kumele azenzele esakhe isinqumo endabeni le.