Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Utshiye Imicabango Yokufuna Ukuzibulala?

IBhayibhili Lingakunceda Yini Ukuthi Utshiye Imicabango Yokufuna Ukuzibulala?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye lingakunceda ngoba livela kuNkulunkulu “oduduza abalezinhliziyo ezidabukileyo.” (2 KwabaseKhorinte 7:6) Lanxa iBhayibhili lingayisilobhuku elikhuluma ngezokwelapha, selincede abantu abanengi ukuthi batshiyane lemicabango yokufuna ukuzibulala. Lawe lingakunceda.

 Yiwaphi amacebiso esiwathola eBhayibhilini?

 • Khuluma lomuntu omthembayo.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Umngane ulothando ngezikhathi zonke, lomzalwane uzalelwa izikhathi zenhlupheko.”—IZaga 17:17.

   Ingcazelo: Kuhle ukuthi sidinge uncedo kwabanye nxa sikhathazekile.

   Ukufela ngaphakathi ungakhulumi okukukhathazayo kungenza uthwale nzima kakhulu. Ukuxoxa labanye khona kuzakwenza usale usutshaywa ngumoya njalo kukuncede ukuthi ubone izinto ngelinye ilihlo.

   Zama lokhu: Xoxa lomunye kusesemasinya, kungaba yisihlobo kumbe umngane omthembayo. * Okunye ongakwenza yikubhala phansi izinto ezikukhathazayo.

 • Hamba uyebonana lodokotela.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Abantu abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo.”—UMathewu 9:12.

   Ingcazelo: Umuntu ogulayo kumele ayekwelatshwa.

   Imicabango yokufuna ukuzibulala ingabe itshengisa ukuthi umuntu ulohlupho engqondweni. Yikho akumelanga ube lenhloni zokuyadinga uncedo kudokotela ngoba kuyafanana nje leminye imikhuhlane.

   Zama lokhu: Hamba uyedinga uncedo kudokotela kusesemasinyane.

 • Hlala ukhumbula ukuthi uNkulunkulu ulendaba lawe.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Intaka ezinhlanu zithengiswa ngenhlamvu ezimbili zemali ezingatsho lutho angithi? Lanxa kunjalo, kayikho leyodwa uNkulunkulu ayikhohlwayo. . . . Lingesabi; lina liqakatheke kakhulu kulentaka ezinengi.”—ULukha 12:6, 7.

   Ingcazelo: Uqakathekile njalo uligugu kuNkulunkulu.

   Kungenzakala ukuthi uzwe angani ulahliwe kodwa hlala ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona konke okukukhathazayo. Ulendaba lawe lanxa ungabe usufisa ukufa. IHubo 51:17 lithi: “Inhliziyo edabukileyo, hawu Nkulunkulu, kawuyikuyilahla.” UNkulunkulu ufuna uqhubeke uphila ngoba uyakuthanda.

   Zama lokhu: Hlolisisa amavesi ubone ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyakuthanda sibili. Ngokwesibonelo bala isahluko 24 sebhuku elithi, Sondela kuJehova.

 • Thandaza kuNkulunkulu.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Liphosele kuye [uNkulunkulu] konke okulikhathazayo ngoba yena ulendaba lani.”—1 UPhetro 5:7.

   Ingcazelo: UNkulunkulu uyakucela ukuthi umtshele konke okungabe kukukhathaza.

   Angakuncedisa ukuthi ube lemicabango emihle, ukhululeke njalo ube lamandla. (KwabaseFiliphi 4:6, 7, 13) UNkulunkulu uyabancedisa bonke abamdinga ngenhliziyo yonke.—IHubo 55:22.

   Zama lokhu: Thandaza kuNkulunkulu usebenzise ibizo lakhe elithi Jehova njalo umtshele loba yini ekuhluphayo. (IHubo 83:18) Mcele ukuthi akuphe amandla okuqhubekela phambili ngempilo.

 • Cabangisisa ngethemba okukhulunywa ngalo eBhayibhilini.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Ithemba leli liyisikhonkwane semiphefumulo yethu, liyasinceda ukuthi singathandabuzi futhi siqine.”—KumaHebheru 6:19.

   Ingcazelo: Indlela ozizwa ngayo ingantshintshantshintsha ngenxa yezinto ezinengi ohlangana lazo empilweni, kodwa ithemba okukhulunywa ngalo eBhayibhilini lingakuqinisa njalo likwenze uhlaliseke.

   Ithemba leli kayisilophupho nje kodwa liliqiniso ngoba livela kuNkulunkulu. Uthembisa ukuthi uzasusa konke okusizwisa ubuhlungu.—ISambulo 21:4.

   Zama lokhu: Bala isahluko 5 sebhukwana elithi, Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! ukuze ufunde okunengi ngethemba eliseBhayibhilini.

 • Yenza izinto ozithandayo.

   Okutshiwo IiBhayibhili: “Inhliziyo ethokozayo ingumuthi omuhle.”—IZaga 17:22.

   Ingcazelo: Ukwenza izinto ezikuthokozisayo kuyanceda ukuthi ingqondo icabange ngcono, ungakhathazeki lokuthi ukhululeke emoyeni.

   Zama lokhu: Yenza into oyikholisayo. Ngokwesibonelo, ungalalela ingoma ezimnandi, ubale amabhuku achazayo kumbe udlale umdlalo othile ongawukholisa. Ukunceda abanye lakho kuzakwenza uthole intokozo.—ImiSebenzi 20:35.

 • Nakekela umzimba wakho.

   Okutshiwo IiBhayibhili: ‘Ukuqeqetsha umzimba kuyanceda.’—1 KuThimothi 4:8.

   Ingcazelo: Ukuze sibe lempilo enhle, kumele siqeqetshe, umzimba silale okwaneleyo njalo sidle ukudla okwakhayo.

   Zama lokhu: Zinike isikhathi sokuhamba utshitsha loba kungaba ngokwemizuzwana emilutshwana.

 • Khumbula ukuthi indlela ozizwa ngayo ingantshintsha lokuthi impilo nje ngokwayo iyantshintsha.

   Okutshiwo IiBhayibhili: ‘Kalikwazi ukuthi ukuphila kwenu kuzabe kunjani kusasa.’—UJakhobe 4:14.

   Ingcazelo: Uhlupho olusikhathazayo esingacabanga ukuthi alulungiseki lungabe lungolwesikhatshana nje.

   Lanxa kungakhanya angani kumnyama emuva laphambili, izinto zingantshintsha zibe ngcono. Ngakho bekezela. (2 KwabaseKhorinte 4:8) Uhlupho olalo lungaphela ngokuya kwesikhathi yikho ungacabangi ukuzibulala ngoba akuncedi ngalutho.

   Zama lokhu: Bala ngabanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini abake bakhathazeka baze bafisa ukuthi ngabe bayafa njalo unanzelele ukuthi impilo zabo zantshintsha njani zaba ngcono ngendlela ababengayilindelanga. Khangela izibonelo ezilandelayo.

 Bakhona yini abake bafuna ukufa okukhulunywa ngabo eBhayibhilini?

 Ye bakhona. IBhayibhili lisitshela ngabanye abake bafisa ukuthi ngabe bayafa. UNkulunkulu kazange abasole kodwa wabancedisa ukuthi batshiye imicabango enjalo. Lawe angakusiza nxa ulohlupho olufananayo.

U-Elija

 •   Wayengubani? Wayengumphrofethi kaNkulunkulu olesibindi. Kodwa wayeke adane kwezinye izikhathi. UJakhobe 5:17 uthi: “U-Elija wayengumuntu olemizwa enjengeyethu.”

 •   Kuyini okwenza wafisa ukuthi ngabe uyafa? Kulesikhathi lapho azizwa esesaba, engani ulahliwe futhi engumuntu ongelancedo. Yikho wathandaza kuJehova wathi: “Kwanele, Jehova, susa ukuphila kwami.”—1 AmaKhosi 19:4.

 •   Kuyini okwamncedayo? Wathandaza kuNkulunkulu emtshela konke okwakumkhathaza. UNkulunkulu wamqinisa njani? Wamtshengisa ukuthi ulendaba laye lokuthi ulamandla okumsiza. UNkulunkulu waphinda wamkhumbuza ukuthi wayelokhu eqakathekile wasemnika lomuntu owayezamncedisa emsebenzini wakhe.

 •   Bala ngo-Elija: 1 AmaKhosi 19:2-18.

UJobe

 •   Wayengubani? UJobe wayeyindoda enothileyo eyayilemuli enkulu njalo wayethembekile kuNkulunkulu.

 •   Kuyini okwenza wafisa ukuthi ngabe uyafa? Impilo kaJobe yaphonguntshintsha nje ngesikhatshana. Walahlekelwa yikho konke ayelakho, wafelwa ngabantwabakhe bonke, waphinda wahlaselwa ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu. Kanti njalo abanye bamsola kakhulu besithi nguye owayezidalele inhlupho zonke lezi. Yikho uJobe wathi: “Ngiyayeyisa impilo yami; kangiloyisi ukuphila.”—UJobe 7:16.

 •   Kuyini okwamncedayo? Wakhuleka kuNkulunkulu njalo watshela labanye okwakumkhathaza. (UJobe 10:1-3) Wakhuthazwa kakhulu ngumngane wakhe u-Elihu owamncedisa ukuthi antshintshe indlela ayesecabanga ngayo. Okwamnceda kakhulu yikwamukela iseluleko lesikhuthazo asinikwa nguNkulunkulu.

 •   Bala ngoJobe: UJobe 1:1-3, 13-​22; 2:7; 3:1-13; 36:1-7; 38:1-3; 42:1, 2, 10-13.

UMosi

 •   Wayengubani? UMosi wayengumkhokheli wesizwe sako-Israyeli futhi engumphrofethi othembekileyo kaNkulunkulu.

 •   Kuyini okwenza wafisa ukuthi ngabe uyafa? UMosi wayelomsebenzi omnengi okwakumele awenze njalo abantu babehlala bemchothoza. Wayesezizwa ekhathele. Yikho wakhalaza kuNkulunkulu wathi: “Ngibulala khathesi.”—AmaNani 11:11, 15.

 •   Kuyini okwamncedayo? UMosi wathandaza etshela uNkulunkulu konke okwakumhlupha. UNkulunkulu wamncedisa ngokumphungulela umsebenzi ukuze angakhathazeki kakhulu.

 •   Bala ngoMosi: AmaNani 11:4-6, 10-17.

^ Nxa imicabango yokufuna ukuzibulala ilokhu ikhula njalo kungelamuntu oseduze ongaxoxa laye, fonela inhlanganiso encedisa abantu abahlulukelweyo.