Impendulo yeBhayibhili

‘Ukukhuluma ngezindimi’ yisimangaliso esenzakala kwamanye amaKhristu okuqala ngesikhathi ekhuluma izindimi ayengazange azifundele. (ImiSebenzi 10:46) AmaKhristu la ayekhuluma indimi ezazizwakala kwababelalele. (ImiSebenzi 2:4-8) Lesi kwakuyisipho somoya ongcwele uNkulunkulu asinika amanye amaKhristu akuqala.​—KumaHebheru 2:4; 1 KwabaseKhorinte 12:4, 30.

 Ukukhuluma ngezindimi kwaqalisa nini futhi kwaqalisela ngaphi?

Isimangaliso lesi senzakala okokuqala ngo-33 C.E. ngelanga lePhentekhosti. Kwakulabafundi bakaJesu abangu-120 ababebuthene ngesikhathi ‘bonke begcwaliswa ngomoya ongcwele futhi beqalisa ukukhuluma ezinye izindimi.’ (ImiSebenzi 1:15; 2:1-4) Ixuku elikhulu labantu ‘elalivela kuyo yonke imibuso yomhlaba’ labuthana futhi ‘ubani lobani wabezwa bekhuluma ngolimi lwakhe.’​—ImiSebenzi 2:5, 6.

 Yayiyini inhloso yokuthi amaKhristu akhulume ngezindimi?

  1. Ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayewasekela. Endulo uNkulunkulu wayesebenzisa izimangaliso ukuze atshengise ukuthi wayesekela abantu bakhe. Ngokwesibonelo wakwenza lokhu kuMosi. (U-Eksodusi 4:1-9, 29-31; AmaNani 17:10) Ukukhuluma ngezindimi lakho kwakutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayesekela ibandla lobuKhristu elalisanda kubunjwa. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Izindimi ziyisibonakaliso, hatshi kwabakholwayo kodwa kwabangakholwayo.”​—1 KwabaseKhorinte 14:22.

  2. Ukuze amaKhristu enelise ukufakaza. Labo abezwa abafundi bakaJesu bekhuluma ngelanga lePhentekhosti bathi: “Sibezwa befakaza izimanga zikaNkulunkulu ngezindimi zethu.” (ImiSebenzi 2:11) Lokhu kwenza sibone ukuthi esinye isizathu esiqakathekileyo sesimangaliso lesi sasingesokunceda amaKhristu ukuthi enelise ‘ukufakaza’ ‘lokwenza abafundi ezizweni zonke’ njengoba babelaywe nguJesu. (ImiSebenzi 10:42; UMathewu 28:19) Abantu abangu-3 000 abezwa izindaba ezinhle baba ngabafundi futhi babhabhathizwa mhlalokho.​—ImiSebenzi 2:41.

 Ukukhuluma ngezindimi kwakuzahlala kukhona yini?

Hatshi. Isipho sokukhuluma ngezindimi kanye lezinye izipho zomoya ongcwele zazizaphela ngokuhamba kwesikhathi. IBhayibhili lithi: “Lapho okuleziphrofetho khona, zizaphela, lapho okulezindimi khona, zizathuliswa.”​—1 KwabaseKhorinte 13:8.

 Kwaphela nini?

Izipho zomoya ongcwele zazidluliselwa kwamanye amaKhristu ngesikhathi kulabaphostoli kumbe ngesikhathi bebabeka izandla. (ImiSebenzi 8:18; 10:44-46) Ubufakazi butshengisa ukuthi labo ababesamukela izipho zomoya ongcwele babengenelisi ukuzidlulisela kwabanye. (ImiSebenzi 8:5-7, 14-17) Cabanga ngomzekeliso lo: Isiphathamandla sikahulumende singanika umuntu ilayisensi yokutshayela imota. Kodwa lowomuntu kalayo imvumo yokunika abanye amalayisensi. Ukukhuluma ngezindimi kwaphela ngokufa kwabaphostoli kanye lalabo ababephiwe isipho lesi.

 Ukukhuluma ngezindimi kulokhu kukhona yini namuhla?

Ukukhuluma ngezindimi kwaphela phose ekucineni kwekhulu lokuqala. Namuhla akulamuntu ongathi ukhuluma ngezindimi ngoba elomoya ongcwele kaNkulunkulu.

 Akhanya ngani amaKhristu eqiniso?

UJesu wathi amaKhristu eqiniso ayezakhanya ngokuba lothando. (UJohane 13:34, 35) Umphostoli uPhawuli laye wagcizelela ukuthi amaKhristu eqiniso ayezahlala elothando phakathi kwawo. (1 KwabaseKhorinte 13:1, 8) Wathi umoya ongcwele wawuzanceda amaKhristu ukuthi atshengise ‘izithelo zomoya’ okugoqela lothando.​—KwabaseGalathiya 5:22, 23.